PROTOKOLL

fra årsmøte i Club Escandinavo, Puerto de la Cruz, 25. jan 2018

 1. Presidenten ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
 2. Innkallingen til møtet ble godkjent.
 3. Sakslisten for årsmøtet ble godkjent.
 4. Barbro Horneij Jørgensen ble valgt til møtesordfører, som møtesekretær ble valgt Hilgunn Pedersen.
 5. Som justeringsmenn/stemmetellere ble valgt Monica Fagerberg og Oddbjørn Andersen.
 6. Antall frammøtte med stemmerett ble regnet til 43, pluss 5 godkjente fullmakter, gir 48 stemmer.
 7. Årsberetningen/verksamhetsberättelsen for 2017 ble opplest og godkjent. Se vedlegg 1.
 8. Resultat og balanseregnskap for 2017 ble opplest, kommentert og godkjent. Vedlegg 2.
 9. Revisjonsberetningen ble opplest og godkjent. Vedlegg 3.
 10. Møtet besluttet å gi styret ansvarsfrihet for det avsluttede virksomhetsåret.
 11. Budsjett for 2018 ble presentert og godkjent. Vedlegg 4.
 12. Valgkomiteens innstilling til valg av styre for 2018 ble referert, se vedlegg 5.
 13. Einar Spang ble foreslått som ny president. Han ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
 14. Birgith Karlsson ble foreslått som visepresident. Hun ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
 15. Valg av kasserer: Ingen forslag var kommet inn. Valgkomiteen antydet at vervet kunne deles på to: En kasserer og en regnskapsfører. Vedtak: Saken utsettes.
 16. Valg av sekretær: Forslag: Vervet deles av Sune Överhagen og Per Persson. Enstemmig vedtatt i samsvar med innstillingen.
 17. Else-Maj Johansson ble foreslått som suppleant/varamedlem. Hun ble enstemmig valgt i samsvar med innstillingen.
 18. Valg av valgkomite på 3 medlemmer pluss 1 varamedlem. Ingen forslag har kommet inn, og saken utsettes.
 19. Valg av 2 revisorer pluss 1 suppleant/varamedlem.

De som har fungert siste år er Nils Malmkvist og Thelma Måseidvåg, med Helene Østbye som varamedlem. De ble gjenvalgt med forbehold om at Thelma Måseidvåg, som ikke er til stede, vil svare ja.

 1. Innkommet forslag angående å nedsette en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for å skaffe nytt klubblokale.

Forslaget kom for sent inn til at det kunne bli styrebehandlet før årsmøtet, og forslagsstilleren har fått et foreløpig svar fra styret. Vedlegg 6.

 1. De utsatte sakene nr. 15. og 18. vedrørende valg av kasserer og ny valgkomite ble foreslått utsatt til et ekstraordinært årsmøte 8. februar 2018 i henhold til klubbens vedtekter/stadgar.
 2. Like før møtet skulle heves, meldte Kurt og Liisa Östberg at de kunne ta kasserervervet, og de ble da valgt ved akklamasjon.
 3. Møtets ordfører takket for frammøtet og erklærte årsmøtet for avsluttet.

Antall vedlegg: 6

Ved protokollen:  Hilgunn Pedersen møtesekretær  sign

Barbro Horneij Jørgensen  møtesordfører  sign

Justerare/underskriver  

Monica Fagerberg  sign

Oddbjørn Andersen  sign