Club Escandinavo i Puerto de la Cruz har dette styret i 2018:

President Einar Spang

Visepresident Birgitha Karlsson

Kasserer Kurre Östberg og Liisa Östberg

Sekretær Sune Överhagen og Per Persson

Styremedlem  Anders Forsberg

Varamedlem Finn Kaare

Varamedlem  Else-Maj Johansson

(Pent bilde kommer senere!) 

Styremedlem Anders Forsberg har nytt mob .nr  604 384 o71  (fra  okt -17)

 

Innkallelse til Ekstraordinært årsmøte.
Tid torsdag 6. desember klokken 17.00
I Klubbens lokaler.
Saker:
1. Valg av valgkomite.
2. Valg av ny visepresident.
3. Arbeid med revidering av vedtekter.

 

ÅRSMØTET I CLUB ESCANDINAVO,  PTO DE LA  CRUZ

ble holdt torsdag 25.01.2018 kl. 17.00 med godt frammøte i klubbens lokaler.

De framlagde budsjettene ble enstemmig godkjent.  Det ble også valt nytt styre for 2018/19 og gjenvalg på revisorer.  Valg av ny valgkomite ble utsatt.

Vi viser til årsmøtets sakliste:

Föredragningslista/Dagordning

 1. Mötet öpnas
 2. Stadeenlig utlysning av mötet
 3. Föredragningslistans godkkännande
 4. Val av mötesordförande och sekreterare
 5. Val av två justeringsmän /stemmetellere, tillika röstreknare/stemmetellere
 6. Sammanräkning av antalet närvarande
 7. Verksamhetsberättelse/årsberetning för 2017
 8. Resultat och balanseräkenskap
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet
 11. Budget för år 2018
 12. Valberedningens/valgkomiteens förslag til ny styrelse
 13. Val av president
 14. Val visepresident
 15. Val av kassör
 16. Val av sekretärare
 17. Val av suppleant/varamedlem
 18. Val av valberedning/valgkomité- 3 medlemmar plus suppleant/varamedlem
 19. Val av revisor- 2 revisorer pluss suppleant
 20. Inkomne frågor och förslag läses upp och besvaras av styrelsen
 21. Ôvriga frågor
 22. Mötet avslutas

 

 

 

Mailadresse til styret: styret@clubescandinavo.org