Club Escandinavo i Puerto de la Cruz har dette styret i 2019:

President Einar Spang

Visepresident Bjørn Nilsen

Kasserer Kurre Östberg og Liisa Östberg

Sekretær  Per Persson

Styremedlem  Anders Forsberg

Varamedlem 

Varamedlem  Else-Maj Johansson

Innkallelse til Ekstraordinært årsmøte.
Tid torsdag 6. desember klokken 17.00
I Klubbens lokaler.
Saker:
1. Valg av valgkomite.
2. Valg av ny visepresident.
3. Arbeid med revidering av vedtekter.

ÅRSMØTET I CLUB ESCANDINAVO,  PTO DE LA  CRUZ

ble holdt torsdag 25.01.2018 kl. 17.00 med godt frammøte i klubbens lokaler.

De framlagde budsjettene ble enstemmig godkjent.  Det ble også valt nytt styre for 2018/19 og gjenvalg på revisorer.  Valg av ny valgkomite ble utsatt.

Vi viser til årsmøtets sakliste:

Föredragningslista/Dagordning

  1. Mötet öpnas
  1. Stadeenlig utlysning av mötet
  1. Föredragningslistans godkkännande
  1. Val av mötesordförande och sekreterare
  1. Val av två justeringsmän /stemmetellere, tillika röstreknare/stemmetellere
  1. Sammanräkning av antalet närvarande
  1. Verksamhetsberättelse/årsberetning för 2017
  1. Resultat och balanseräkenskap
  1. Revisorernas berättelse
  1. Beslut om ansvarsfrihet
  1. Budget för år 2018
  1. Valberedningens/valgkomiteens förslag til ny styrelse
  1. Val av president
  1. Val visepresident
  1. Val av kassör
  1. Val av sekretärare
  1. Val av suppleant/varamedlem
  1. Val av valberedning/valgkomité- 3 medlemmar plus suppleant/varamedlem
  1. Val av revisor- 2 revisorer pluss suppleant
  1. Inkomne frågor och förslag läses upp och besvaras av styrelsen
  1. Ôvriga frågor
 1. Mötet avslutas

Mailadresse til styret: styret@clubescandinavo.org