På denne siden vil presidenten jevnlig henvende seg til medlemmene med informasjon, tanker og planer.

President Einar Spang. Fotograf: Bjørn

ARBEIDET FREMOVER MOT 2022:

Vi har hatt en tøff periode med korona og medlemmer som ikke har kunnet komme ned . Antall helårsmedlemmer gikk ned fra ca. 100 – som er det ideelle for klubbens fasiliteter til rundt 60 i det første koronaåret. Før sesongstart for vintersesongen 2021-2022 er det registrert  ca. 40 medlemmer. Et svært høyt antall i forhold til tradisjonelt med sesongstart. Det er gode signaler.
Klubben hadde i løpet av 2016 og 2017 opplevd en stor svikt i medlemstallet. Det var nærmest halvert fra ca 110 til 60 medlemmer.  Siden den tid har styret arbeidet aktivt for å endre utviklingen. . Det var i 2018 og 2019 vært en positiv tilvekst, slik at medlemsmassen lkom opp i rundt 100 helårsbetalende medlemmer.  Et nivå som er bra for klubbens fasiliteter og aktiviteter.
Nedgangen som klubben opplevde i 2016 og 2017 skyldes ifølge klubbens daværende ledelse i hovedsak klubbens alderssammensetning og dermed naturlig avgang og sykdom.
En annen årsak var  endret feriemønster, der det er langt færre som følger trekkfuglene og tar seks måneders vinterferie på Tenerife. Yngre mennesker synes å ha endrete ferievaner. Hyppigere turer av mindre varighet med variasjon av reisemål. Rimeligere flybilletter gjør det rimelig å reise flere ganger i løpet av en sesong. Rekordlav  kurs på den norske og svenske kronen gir også grunn til litt engstelse.  Følgelig er det vanskeligere å få tilskudd av nye typisk «trekkfugl-medlemmer». Klubben har derfor i større grad henvendt seg til fastboende. Nå gjenstår det å se hva koronatiden får som innvirkning på reisemønster.

TREKKFUGLENE
Virksomheten var tidligere i  all hovedsak basert på «trekkfuglenes» behov for sosiale aktiviteter og innslag av service for turister med besøk i Puerto av kortere varighet. Det ble utviklet et flott vinterprogram for dette behovet – med klubbens lokaler som hovedbase – konsentrert til trekkfuglenes besøkstid fra medio oktober til medio april. Det er ingen grunn til å tro at dette tilbudet er årsak til medlemssvikt blant trekkfugler som kjenner klubben, men Styret er åpen for justeringer/korreksjon. Problemet som kan oppstå her er at det ikke er tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring for dagens aktiviteter. Til tider er antall bridgespillere for få til at tirsdagsturneringene kan avvikles. Det var  en gryende interesse for å etablere et sjakkmiljø som kan møtes på samme tid som bridgespillerne.

FORHOLDET TIL FASTBOENDE
Klubben har i dag fått et økt antall  fastboende medlemmer. Det er fortsatt  mange skandinaver som er fremmede for å delta i klubben. Dette skyldes at de normalt er mer integrert i det  spanske  samfunnet, og har sosiale fora og venner mer på linje med det «trekkfuglene» har i sine hjemland De er  ikke er en homogen gruppe. Det er pensjonister av forskjellige typer  og yrkesaktive.
Det er fortsatt en  målsetning å øke innslaget av fastboende, da verdien på svensk og norsk krone lett kan få som konsekvens at færre vil komme nedover i tiden fremover.  De fastboende utgjør en stabil medlemsgruppe, og  tilgang til den kunnskapen disse har til samfunnet her er til glede og nytte for turister med kortere eller lengre opphold her.
Dette vil også være i tråd med klubbens vedtekter/stadgarder, da den tidligere konsentrasjon om trekkfuglene var en nokså snever tolkning av disse.
Kort sagt er formålet:
Klubben er til for innbyggere fra de nordiske land, og andre som taler nordisk språk eller har gode relasjoner til de nordiske landene på en annen måte.
Formålet er å formidle kontakt og skape et bra fellesskap mellom medlemmene og lokalbefolkningen – og informere om vertslandets historie, kultur og tradisjoner.
Klubbens virksomhetsområde er provinsen Santa cruz de Tenerife – som innebærer Tenerif, Gomera og Las Palmas. Klubben har sitt sete i klubblokalene i Puerto.
En vid formålsparagraf, som også kan gi grunnlag for aktiviteter som kan understøtte det positive som finner sted i dag.

De fastboende medlemmene  har også etablert “Fredagsmys” på en cafe i Puerto de la cruz. En uformell fredagslunsj,  De sørger også  for at det skandinaviske miljøet spiller minigolf hver onsdag året rundt. Nytt er forsøk på å få til et golfmiljø blant klubbens medlemmer.

INFORMASJON/MARKEDSFØRING
Det legge vekt på å forbedre Informasjon til nåværende og tidligere medlemmer – som av en eller annen grunn har droppet ut. Vise menn har sagt at «Mangel på informasjon fylles av et tomrom der usikkerhet, angst og mistenksomhet får fritt spillerom».

Klubbens websider har fått et skikkelig løft. Styret har en filosofi om åpenhet, slik at styrereferater, årsmeldinger og annen informasjon om klubbens virksomhet skal være tilgjengelig på websidene for klubbens medlemmer.  Vi er kommet et stykke på vei, men har fortsatt mye ugjort.

Formelt samarbeider klubben med en facebookgruppen “Medlemmer av Club Escandinavo Puerto de la Cruz” som ble opprettet  av tre medlemmer. Klubben valgte å ikke selv komme i redaktøransvar. Gruppen er lojal mot klubben og fungerer som en informasjonskanal om løpende aktivitet, informasjon om ting som foregår i nærområdet og ellers antas å ha interesse for medlemmer. Dette som et tillegg  til  Websiden –  som er best egnet for  informasjon av varig verdi, da facebookgrupper endrer innhold hele tiden.
– Ifølge vedtektene skal klubben informere om vertslandets kultur, historie og tradisjoner – dette behøver ikke være begrenset til deltakere på møter eller organiserte utflukter med slike emner.

Klubben samarbeider også med andre facebookgrupper – rettet mot skandinaver på Tenerife – som viktige kanaler for informasjon til potensielle nye medlemmer.

Vi forsøker å styrke kontakt med konsulater for å få hjelp til å informere nordiske innbyggere, som oppholder seg på Tenerife over lengre tid, om klubbens eksistens og aktiviteter.

Klubben sender ut jevnlige Klubb Nytt via E-post for å informere om  aktiviteter og nytt.

Vi arbeider også for å finne  mulighet for elektronisk kontingentbetaling gjennom  “nettbutikk” på klubbens webside. I dag er det  mulig å foreta kontingentinnbetaling direkte til bank.

ATIVITETER
 For å tiltrekke seg medlemmer utenfor Puerto-trekkfuglene prøver klubben å etablere nytte for dem ut over det som skjer i klubblokalene. Her bår det en god tankedugnad til, slik at klubben kan utvikle sitt tilbud. De to siste somerne har klubben utvidet fra å være vinterklubb som ligger i dvale om sommeren, til å være en helårsklubb. Det er fast åpning hver mandag om sommeren, med boule, åpent bibliotek og  sosial samling i hagen med forfriskninger.  Fremmøte ligger på rundt 15 personer, med stort flertall av fastboende, men også overraskende mange andre medlemmer stikker innom. Klubbens arrangement av 17. mai og den Svenske midstsommerdagen.
Sporadiske fester og arrangementer i klubbens hage i sommerhalvåret er sterkt økene.  
Styret vurderer fortløpende nye tiltak. Er det behov for nøkkeloppbevaring – i tilfelle klubbmedlemmer låser seg ute?

Hva med behov for trygghetsoppringing, organisering av telefon/SMS for å konstatere at alt er ok med eldre og kanskje syke medlemmer? Skal vi vurdere å få utarbeidet forsikringstilbud som kan være målrettet mot våre medlemmers behov? Trenger vi en form for “Frivillighetssentral” som kan formidle hjelp og registrere hvem som kan være villig til å hjelpe? Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi kan se på.

En fastboende sa: Vi er mange eldre som ikke liker så godt å gå alene i bygater sent på kveld. F.eks. i Santa Cruz – der det er mange flott konserter. Hva med en organisering slik at flere som vil på en konsert kan møtes og ha felles transport? Gjennom facebookgruppen kan vi i dag enkelt legge inn et arrangement og be folk som vil delta melde seg på.

Alle  oppfordres til å komme med innspill.

ORGANISERING AV KLUBBARBEID
Tidligere har styremedlemmer beklaget seg over stort arbeidspress og følt et «krav» om tilstedeværelse på alle møter. Det innebar at så godt som hele styret trakk seg samtidig i 2018.
Det nye styret ønsker å  delegere arbeid . Det ut fra to forhold: Press på – og avhengighet av få personer er en svakhet.  For medlemmer skal det være en positiv opplevelse å være med på arbeid sammen med andre medlemmer. Det styrker kameratskap og fellesskapsfølelse.
Styret føler det er kommet langt vei med denne filosofien, noe som viser seg ved den oppslutning og dugnadsinnsats som medlemmer viser ved arrangementer.

November 2021
Einar Spang