FELLES REFERAT STYREMØTER TORSDAG 8. MARS OG 14. MARS KLOKKEN 15.30

Tilstede: Einar Spang, Kurt Østberg, Liisa Østberg, Bjørn Nilsen, Anders Forsberg og Else May Johanson, Per Persson (ikke 14.mars)

Saksliste:

SAK 1 og 2
Personsaker. Det er etablert egne protokoller som er unndratt offentlighet. Det ble sendt brev om sakene til partene 8. mars.
Styret mottok svar i begge saker, og behandlet svar i begge saker 14. mars


SAK 2 Orientering om økonomi
Kasserer orienterte. Om økonomi. Tallene for de to første månedene viser et lite overskudd i forhold til samme periode foregående år. Det har vært en ekstraordinær stor kraftregning. Noe man var forberedt på. I samme termin kom eiendomsskatt og forsikring. Det er også påpekt høyt vannforbruk.

SAK 3 Vurdere revisjon av avtaler med stederske og hageoppsyn. Styret vedtok å ta en prat med dem som utfører dette for klubben.

SAK 3. Sponsing.
Else May påtar seg å finne spansktalende medlemmer som kan henvende seg til potensielle sponsorer for å finne rett adresse for brev om forespørsel om sponsing.

SAK 4 Program ut vintersesongen.
Programmet gjennomgått. Det mangler program til 4.4. Else May følger opp.

SAK 5. Web
Styret ønsker å legge om nettsidene slik at de er tilpasset i-phone. Egil ber om at styret finner en som kan være ansvarlig for denne tilretteleggingen av nettsidene og ber om avløsning fra ansvar fra høsten av. Styret leter etter nye krefter til klubbens webside. Det ble også vedtatt å rette henvendelse til webleverandør med forespørsel om hva en modernisering av webben vil koste.

Alle vedtak enstemmige