EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I CLUB ESCANDINAVO.

Avholdes i Klubbens lokaler onsdag 6 desember 2018.

BAKGRUNN:

Etter at siste årsmøte ikke klarte å velge valgkomite har styret vedtatt å avholde en ekstraordinær generalforsamling for å velge ny valgkomite. Siden det av den grunn holdes ekstraordinær generalforsamling er det naturlig å bruke anledningen til å velge ny visepresident, etter at Birgitta Karlsson har trukket seg av helsemessige grunner etter et halvt års funksjon. Styret ønsker også å starte et arbeid med revidering av stadgarene/vedtektene.

For å holde på prinsippet om at medlemmer i valgkomiteer ikke skal ha andre verv i foreningen er det nærliggende å velge en løsning der styret oppnevner tre personer – som ikke innehar andre verv – til å fremme forslag på:

1. Val av valberedning/valgkomité – 3 medlemmer plus suppleant/varamedlem.

2. Visepresident for gjenværende periode av uttredende visepresident (til årsmøtet i 2020)

For å vurdere revidering av stadgarne, kan en løsning være et utvalg med presidenten supplert av to ikke styremedlemmer – ett medlem fra den svenske delen av medlemmene og ett medlem fra den norske delen av medlemmene. Utvalget blir bedt om å fremlegge en anbefaling som fremmes gjennom styret til det ordinære årsmøtet. Dette for at synspunkter utenfor det sittende styret skal kunne komme frem.

Det ekstraordinære årsmøte avholdes etter følgende dagsorden:

1. Mötet öppnas av presidenten.

2. Stadgeenlig utlysning av mötet.(Godkjennelse av innkalling)

3. Föredragningslistans godkännande. (Godkjennelse av dagsorden)

4. Val av mötesordförande och sekreterare. (Møtet velger ordstyrer og sekretær)

5. Val av två justeringsmän/stemmetellere, tillika rösträknare/stemmetellere.

6. Sammanräkning av antalet närvarande. (registrering av stemmeberetigete)

7. Val av valberedning/valkomite med tre medlemmer plus suppleant

8. Val av visepresident frem til årsmøtet 2020

9. Eventuelt oppnevning av utvalg for å vurdere stadgarne/statuttene bestående

av president og ett norsk medlem og ett svensk medlem som ikke sitter i styret.

10. Møtet avslutas