Årsmøterferat 2020

Protokoll

från årsmöte i club EscandinavoPuerto de la Cruz, 31 jan 2020

1                  Mötet öppnas
Clubens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2                  Utlysning av mötet enligt clubens stadgarna

Utlysning av mötet blev godkänt.

3                  Föredragningslista

Föredragningslistan blev godkänd av mötet

4                  Val av mötesordförande och sekreterare

Gro Nielsen blev vald till mötesordförande och som mötessekreterare blev Ingemar Zellbi vald.

(Som motkandidat som ordförande föreslogs Jan Boström som dock inte fick tillräckligt med röster vid öppen omröstning)

5                  Val av två justeringsmän/stemmeteller och rösträknare/stemmeteller

Som justeringsmän och rösträknare valdes Ewa Somme och Åsne Myking

6                  Närvarande vid mötet

Närvarande 57 medlemmar och 29 fullmakter, totalt 86 röster.

(Här blev en diskussion om hur fullmakter ska användas och hur många fullmakter resp mötesdeltagare får ha)

7                  Verksamhetsberättelse/årsberetning 2019

Verksamhetsberättelsen/årsberetningen för 2019 blev uppläst och godkänd (Se vedlegg/bilaga 1)

8                  Resultat och balansräkning för verksamhetsår 2019

Resultat och balansräkning blev uppläst, kommenterad och godkänd.

(Se vedlegg/bilaga 2)

9                  Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen/beretningen blev uppläst av revisor och godkänd. (Vedlegg/bilaga 3)

10             Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

11             Styrlsens förslag för årsmötet

Två förslag är uppe till beslut för andra gången.

 • Cluben har infört ett tredje medlemskap, stödmedlemskap/stöttemedlemskap.
 • Cluben lyder under spansk lag även om vi inte fullt ut följer lagen då vi inte är registrerade.

Mötet godkände förändringen i §3 och styrelsens hanteringa av kraven från spansk lag. (Vedlegg/bilaga 5)

12             Budget för kommande verksamhetsår 2020

Budgetten för verksamhetsåret 2020 blev presenterad och godkänd (Vedlegg/bilaga 4)

13             Valberedningens/valgkomiteens förslag till ordförande/president och ny ledamot

Valberedningen/valgkomiteens förslag/Valgkomiteens innstilling – valberedningens innstilling/ blev presenterad (Vedlegg/bilaga 6)

14             Val av ordförande /president

Einar Spang blev föreslagen till omval som president för 1 år. Han blev vald i enlighet med valberedningens/valgkomiteens förslag.

15             Val av övriga ledamöter

Till ny sekreterare förslog valberedningen/valgkomiteen Ingemar Zellbi och kassör Kurt Östberg för omval. Båda med mandat på 2 år enligt clubens stadgar §8. Båda blev valda enligt valberedningens/valgkomiteens förlag.

16             Val av suppleant/varamedlem

Ingen suppleant/varamedlem skulle väljas/omväljas i enlighet med valkommittens förslag.

17             Val av valberedning/valgkomité

Mötesdeltagarna fick i sluten omröstning rösta på 2 förslag för valberedning till verksamhetsåret 2021. Nuvarande valberedning, förslag 1, och ett motförslag, förslag 2.

Förslag 1 att nuvarande valberedning fortsätter för kommande verksamhetsår 2021. Valberdningen genom val av IZ tog hänsyn till den geografiska spridningen enligt §13.

Förslag 2 hade tagits fram av mötesdeltagare för en jämnare fördelning mellan män och kvinnor och en  geografisk spridning i valkommitten. I §13 i clubens stadgar/statutter ska man eftersträva geografisk spridning av ledamöterna vid förslag på kandidater.

Förslag 2 erhåll 3 röster mer än förslag 1. Inför omröstningen diskuterades hur fullmakterna skulle hanteras och med utfallet av röstningen kan konstateras att förslag 2 hade fler röster utan att ta hänsyn till fullmakter.

Ny valberedning:

Per Persson

Ann-Magret Lönn-Persbrant

Peter Kornrup

Ann-Karin Pålsson (suppleant/varamedlem)

18             Val av revisor – 2 revisorer plus suppleant/varamedlem

Till revisorer för ett år återvaldes Rune Loo och Gro Nilsen. Supplean/varamedlem Berit Ertsås.

(Tillägget under punkt 18 från föregående år om att en revisor ska vara oberoende av styrelsen är formellt uppfylld då Gro inte är del av styrelsen)

19             Inkomna frågor/spörsmål läses upp och besvaras av   styrelsen

Ordföranden läste upp inkommit förslag och styrelsens kommentar som sammanfaller med förslagsställaren. Under §13 har tillkommit punkt 3 att valberedningen/valkomiteen förslag ska offentilgöras senast 10 dagar före årsmötet.

Mötet godände förslaget som ska föredras på årsmötet 2021 en 2:a gång för att clubens stadgar/vedtek ska gälla. (Vedlegg/bilaga 7)

20             Övriga frågor/spörsmål

Inga övriga frågor

21             Mötet avslutas

Ordförande/presidenten tackade för mötet och förklarade/erklaerte mötet för avslutat.

Gro Nilsen                             Ingemar Zellbi

Mötesordförande                           Sekreterare

Justeringsmän/underskrivare

Ewa Somme                          Åsne Myking

Bilagor:

 • SAk 1 Årsmelding (Årsmötesaker 30.1 2020)
 • SAK 2 Regnskap (Årsmötesaker 30.1 2020)
 • Noter till regnskapet for 2019 (Årsmötesaker 30.1 2020)
 • Budget 2020 för club Escandinavo (Årsmötesaker 30.1 2020)
 • SAK 3 Vedtektssaker (Årsmötesaker 30.1 2020)
 • Valgkomiteens innstilling
 • Inkommet forslag till årsmötet

Bilag og undertegnet protokoll legges  i mappen i klubben. De fleste bilag finnes under styremøtereferat – Årsmøtesaker.

ÅRSMØTE 2019:

PROTOKOLL
fra årsmøte i Club Escandinavo, Puerto de la Cruz, 31. jan 2019
Presidenten ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
Innkallingen/stadgeenlig utlysning av møtet ble godkjent.
Sakslisten/föredragningslistan for årsmøtet ble godkjent.
Gro Nilsen ble valgt til møtesordfører, som møtesekretær ble valgt Hilgunn Pedersen.
Som justeringsmenn/stemmetellere/rösträknare ble valgt Siv Malmkvist og Liisa Östberg.
Antall frammøtte med stemmerett ble regnet til 51, pluss 30 godkjente fullmakter, gir 81 stemmer.
Årsberetningen/verksamhetsberättelsen for 2018 ble opplest og godkjent. Se vedlegg 1.
Resultat og balanseregnskap for 2018 ble opplest, kommentert og godkjent. Vedlegg 2.
Revisjonsberetningen ble opplest av revisor og godkjent.
Vedlegg 3 (underskrevet original)
Møtet besluttet å gi styret ansvarsfrihet for det avsluttede virksomhetsåret.
Styrets forslag for årsmøtet:
Styrets forslag om justering av vedtektene. Se vedlegg 4. Til de enkelte punkter i endringsforslaget:
Punkt 1:Underlagt spansk lov – styret gis i oppdrag å undersøke konsekvenser, og tas opp til en ev. 2. gangs behandling ved årsmøtet 2020.
Punkt 3. Om støttemedlemsskap. Vedtatt. Årsmøtet pålegger styret å lage modellforslag for medlemsskap til 2. gangs behandling ved neste årsmøte.
Punkt 8,9, 11 og 12: Om styrevalg, styrets oppgaver, tegningsrett og revisorers oppgaver. Disse punktene fikk ikke flertall ved enkel votering og går ut.

Birgitta Karlsson og Sune Överhagen har bedt om å bli løst fra sine styreverv for kommende år. Det ble vedtatt.

Budsjett for 2019 ble presentert og godkjent. (Inntatt på vedlegg 2).
Valgkomiteens/valberedningens forslag /förslag til valg for 2019 ble referert, se vedlegg 5.
Einar Spang ble foreslått gjenvalgt som president for ett år. Han ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
Bjørn Nilsen ble foreslått som visepresident for 2 år. Han ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
Anders Forsberg ble foreslått gjenvalgt som styremedlem for 2 år.. Han ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
Kjell Åstrøm ble foreslått som suppleant/varamedlem til styret for 2 år. Han ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
Valg av valberedning/valgkomite med 1 suppleant/varamedlem for ett år.
Her ble valgt Rita May Eilertsen, Terje Buljo og Torgeir Hansen. Suppleant Peter Korderup.
Valg av revisorer med suppleant/varamedlem for ett år. Før valget ba revisor Nils Malmkvist om følgende protokolltilførsel: En revisor bör vara oberoende av föreningsledningen.
Gro Nilsen og Rune Loo ble valgt. Suppleant/varamedlem Mariann Åstrøm.
Da det nå var sent på kvelden, ble punktene om frågor/spørsmål utsatt til et evt. medlemsmote.
Presidenten takket for frammøtet og erklærte møtet for avsluttet.

Gro Nilsen Ved protokollen: Hilgunn Pedersen
møtesordfører

Justeringsmän/underskrivere:

Liisa Östberg Siv Malmkvist

Årsmøtereferat 2018

PROTOKOLL

fra årsmøte i Club Escandinavo, Puerto de la Cruz, 25. jan 2018

 1. Presidenten ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
 2. Innkallingen til møtet ble godkjent.
 3. Sakslisten for årsmøtet ble godkjent.
 4. Barbro Horneij Jørgensen ble valgt til møtesordfører, som møtesekretær ble valgt Hilgunn Pedersen.
 5. Som justeringsmenn/stemmetellere ble valgt Monica Fagerberg og Oddbjørn Andersen.
 6. Antall frammøtte med stemmerett ble regnet til 43, pluss 5 godkjente fullmakter, gir 48 stemmer.
 7. Årsberetningen/verksamhetsberättelsen for 2017 ble opplest og godkjent. Se vedlegg 1.
 8. Resultat og balanseregnskap for 2017 ble opplest, kommentert og godkjent. Vedlegg 2.
 9. Revisjonsberetningen ble opplest og godkjent. Vedlegg 3.
 10. Møtet besluttet å gi styret ansvarsfrihet for det avsluttede virksomhetsåret.
 11. Budsjett for 2018 ble presentert og godkjent. Vedlegg 4.
 12. Valgkomiteens innstilling til valg av styre for 2018 ble referert, se vedlegg 5.
 13. Einar Spang ble foreslått som ny president. Han ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
 14. Birgith Karlsson ble foreslått som visepresident. Hun ble enstemmig valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling.
 15. Valg av kasserer: Ingen forslag var kommet inn. Valgkomiteen antydet at vervet kunne deles på to: En kasserer og en regnskapsfører. Vedtak: Saken utsettes.
 16. Valg av sekretær: Forslag: Vervet deles av Sune Överhagen og Per Persson. Enstemmig vedtatt i samsvar med innstillingen.
 17. Else-Maj Johansson ble foreslått som suppleant/varamedlem. Hun ble enstemmig valgt i samsvar med innstillingen.
 18. Valg av valgkomite på 3 medlemmer pluss 1 varamedlem. Ingen forslag har kommet inn, og saken utsettes.
 19. Valg av 2 revisorer pluss 1 suppleant/varamedlem.

De som har fungert siste år er Nils Malmkvist og Thelma Måseidvåg, med Helene Østbye som varamedlem. De ble gjenvalgt med forbehold om at Thelma Måseidvåg, som ikke er til stede, vil svare ja.

 1. Innkommet forslag angående å nedsette en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for å skaffe nytt klubblokale.

Forslaget kom for sent inn til at det kunne bli styrebehandlet før årsmøtet, og forslagsstilleren har fått et foreløpig svar fra styret. Vedlegg 6.

 1. De utsatte sakene nr. 15. og 18. vedrørende valg av kasserer og ny valgkomite ble foreslått utsatt til et ekstraordinært årsmøte 8. februar 2018 i henhold til klubbens vedtekter/stadgar.
 2. Like før møtet skulle heves, meldte Kurt og Liisa Östberg at de kunne ta kasserervervet, og de ble da valgt ved akklamasjon.
 3. Møtets ordfører takket for frammøtet og erklærte årsmøtet for avsluttet.

Antall vedlegg: 6

Ved protokollen:  Hilgunn Pedersen møtesekretær  sign

Barbro Horneij Jørgensen  møtesordfører  sign

Justerare/underskriver  

Monica Fagerberg  sign

Oddbjørn Andersen  sign