Forslag dagsorden/føredragningsliste for årsmøtet 31.1.2019

 1. Mötet öppnas.
  2. Stadgeenlig utlysning av mötet.
  3. Föredragningslistans godkännande.
  4. Val av mötesordförande och sekreterare.
  5. Val av två justeringsmän/stemmetellere, tillika rösträknare/stemmetellere.
  6. Sammanräkning av antalet närvarande.
  7. Verksamhetsberättelse/årsberetning för sista året.
  8. Resultat ochbalansräkenskap.
  9. Revisorernas berättelse.
  10. Beslut om ansvarsfrihet.
  11. Styrelsens förslag.
 1. Forslag om justering av vedtektene. Se utsendt forslag
 2. Birgitta Karlsen og Sune Øverhagen har bedt om å bli løst

fra sine styreverv for kommende år.
12. Budget for kommande år
13. Valberedningens/valgkomiteens förslag till: president och nya ledamöter till styrelsen.
14. Val av president. (for ett år)
15. Val av övriga ledamöter ett för ett.

 • Visepresiden (for to år)
 • Ett styremedlem (for to år)

16. Val av suppleant/varamedlemmer.
– Ett varamdedlem for ett år
17. Val av valberedning/valgkomité – 3 medlemmar plus suppleant/varamedlem.
18. Val av revisor -2 revisorer plus suppleant/varamedlem.
19. Inkomna frågor/spørsmål läses upp och besvaras av styrelsen.
20. Övriga frågor/spørsmål. Uteslutande frågor som inte krävjer vedtak.
21. Mötet avslutas.