Protokoll fra ekstraordinært årsmøte torsdag 6. 12. 2018.

Møtet ble holdt i klubbens lokaler

  1. Presidentenønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Han redegjorde for at punkt 8 i den opprinnelige sakslisten Valg av visepresident utgår.
  2. Innkallingen ble godkjent uten merknader.
  3. Saklisten ble godkjent uten merknader.
  4. Gro Nilsen ble valgt til møtesordförande/møteleder. Som møtesekretær ble valgtHilgunn Pedersen.
  5. IlseBodin og Sigrunn Veigaard ble valgt til justeringsmän/stemmetellere.
  6. Antall frammøtte med stemmerett ble oppgitt til 34, pluss 22 godkjente fullmakter, gir 56 stemmer.
  7. Valg av valberedning/valgkomite med tre medlemmer pluss suppleant fram til årsmøteti januar 2019. Det ble valgt Gro Nilsen, Margareta Korhonen og Hilgunn Pedersen. Ingen meldte seg som suppleant.
  8. Utgår.
  9. Oppnevning av utvalg til å vurdere stadgarne/statuttene sammen med presidenten, beståendeav ett svensk og ett norsk medlem som ikke sitter i styret. Lena Eklund og SigrunnVeigaard  ble valgt.
  10. Presidenten avsluttet det ekstraordinære årsmøtet og takket for frammøtet. Han refererte samtidig forslag til program for januar og halve februar 2019.

Gro Nilsen møteleder    

Ved protokollen: Hilgunn Pedersen

Justerare/underskrivere:

IlseBodin                               SigrunnVeigaard