STADGAR/STATUTTER
för
FÖRENINGEN CLUB ESCANDINAVO

www.clubescandinavo.org

Vidtagit på klubbens årsmøte 28.01.2010.    Revidert etter årsmøtevedtak 2016 og 2017 (§ 4)


§ 1. Namn och hemvist
I enlighet med vad som föreskrives i Lagen av den 24. december 1964 och dekret av den 20. maj 1965 bildades 6. Mars 1973 en förening med namnet “Club Escandinavo” (Skandinaviska Klubben), geografiskt begränsad till provinsen Santa Cruz de Tenerife. Klubben har sitt säte
i Puerto de la Cruz de Tenerife med adress Calle Belgica 50.

§ 2. Föreningens ändamålformål
Club Escandinavo är en kulturell och opolitisk förening som vänder sig till medborgare från de nordiska länderna samt till personer av annan nationalitet, vilka talar ett nordiskt språk
2 eller har goda relationer med de nordiska länderna. Föreningen har till uppgift att förmedla
kontakt och skapa en bra gemenskap/fellesskap mellan sina medlemmar och med lokalbefolkningen samt informera om värdlandet, dess kultur och traditioner.

§ 3. Medlemsskap
Club Escandinavo är öppen för medlemskap av två slag: Helårsmedlemskap som betalas med full årsavgift/årskontingent, och turistmedlemskap för i högst/inntil två månader som betalas med en reducerad avgift/kontingent. Klubbens styrelse fastställer avgiften/kontingenten för varje år. Medlemskap upphör när medlem skriftligen underrättar styrelsen om sådant önskemål eller underlåter att betala årsavgiften. Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning/utelukkelse av medlem som allvarligt skadat eller motverkat föreningen,
dess ekonomi eller ändamål. Beslutet skall vara enhälligt/enstemmig och meddelas skriftligen. Medlem som av någon anledning uteslutits äger rätt att överklaga till årsmötet.

§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är medlemmarna vid årsmötet och styrelsen. Årsmötet har den övergripande/overordnede beslutsrätten. Årsmötet är beslutsmässigt/beslutningsdyktig under förutsättning att minst 40 % av helårsmedlemmarna är närvarande. Om så inte är fallet/tilfelle, kallas till ett extraordinarie årsmöte inom
48 timmar och beslut/vedtak fattas med majoritet bland de närvarande/tilstedeværende.


§ 5 Årsmötet
Årsmötet hålls i januari. Extra årsmöte kan utlysas/innkalles av styrelsen, revisorerna eller när 25 % av medlemmarna så begär. Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte sker senast 21 dagar innan årsmötet skall hållas efter beslut av styrelsen. Kallelsen läggs fram i klubblokalen och finns på föreningens websida och på anslag/oppslag.

§ 6 Rösträtt/stemmerett och motioner/forslag
Kun helårsmedlemmar har talrett och röstratt vid årsmötet. Röstning sker öppet om inte sluten/hemmelig omröstning begärs. Medlem har rätt att inkomma med skriftlig motion/forslag till årsmötet senast tio dagar innan årsmötet.

§7 Årsmötets dagordning
Vid årsmötet i januari skall följande dagordning gälla:
1. Mötet öppnas.
2. Stadgeenlig utlysning av mötet.
3. Föredragningslistans godkännande.
4. Val av mötesordförande och sekreterare.
5. Val av två justeringsmän/stemmetellere, tillika rösträknare/stemmetellere.
6. Sammanräkning av antalet närvarande.
7. Verksamhetsberättelse/årsberetning för sista året.
8. Resultat och balansräkenskap.

9. Revisorernas berättelse.
10. Beslut om ansvarsfrihet.

11. Styrelsens förslag.
12. Budget for kommande år
13. Valberedningens/valgkomiteens förslag till: president och nya ledamöter till styrelsen.
14. Val av president.
15. Val av övriga ledamöter ett för ett.
16. Val av suppleant/varamedlem.
17. Val av valberedning/valgkomité – 3 medlemmar plus suppleant/varamedlem.
18. Val av revisor -2 revisorer plus suppleant/varamedlem.
19. Inkomna frågor/spørsmål läses upp och besvaras av styrelsen.
20. Övriga frågor/spørsmål. Uteslutande frågor som inte krävjer vedtak.
21. Mötet avslutas.


§ 8 Styrelsen

Styrelsen består av föreningens president, vicepresident, sekreterare, kassör, ett styremedlem och en suppleant/et varamedlem. Presidenten väljes för en tid av ett år och de övriga medlemmarna för två år, dock finns inget som hindrar att presidenten omväljes för en ny period på ett år. Styrelsen väljes vid årsmötet i januari, och den tillträder sitt ämbete den 1. februari.

§ 9 Styrelsens uppgifter/oppgaver
Styrelsens uppgifter är bl. a.
1. att dra upp riktlinjer för klubbens verksamhet enligt stadgarna/statuttene.
2. att förbereda de ärenden/saker som skall behandlas av årsmötet.
3. att verkställa/sette i verk och följa upp de beslut som fattats av årsmötet.
4. att upprätta budget och ansvara för den ekonomiska förvaltningen.
5. att i samarbete med revisorerna fortlöpande äga/ha insyn i föreningens
olika verksamheter och aktiviteter.
6. att utveckla aktiviteter som stimulerar medlemmarna.
7. att sprida kännedom/kjennskap om föreningen och verka för att föreningen får fler

medlemmar.

§10 Styrelsemöte
Styrelsemöte bör hållas minst en gång varje månad under perioden oktober – april. Styrelsen är beslutande/beslutningsdyktig om fyra (4) ledamöter/styremedlemmer är deltakande. Om det vid val föreligger lika röstetal/stemmetall, har presidenten utslagsröst. Protokoll över års- och styrelsemöten skall upprettas och finnas tillgängliga för alla klubbens medlemmar.

§11 Teckningsrätt/underskriftsrett
För föreningen tecknar/underskriver presidenten och en ordinarie styrelseledamot. För föreningens konton i banker tecknar/underskriver kassör och president (vicepresident om presidenten inte är närvarande).

§ 12 Revisorer
Två (2) revisorer plus suppleant/varamedlem väljes för en period av ëtt (1) år. De kan omväljas. Revisor skall vid tillträde revidera det verksamhetsår som inträder efter valet och har att avlämna/inngi revisionsberättelse gällande perioden.

Revisorernas uppgifter är bl.a.

  1. att vid årsmötet föredraga revisionsberättelsen.

  2. att fortlöpande utöva de arbetsuppgifter, som åvilar/påhviler revisor i en ideell förening.

  3. att i samarbete med styrelsen fortlöpande informera sig om dels föreningens aktuella

ekonomi och dels dess olika verksamheter och aktiviteter.

  1. att hjälpa och råda kassör.

§ 13 Valberedningen/valgkomiteen
Valberedningen består av tre (3) ledamöter/medlemmer plus suppleant/varamedlem, varav en är sammankallande. Valberedningens ledamöter/medlemmer kan inte inneha andra valde verv/styrelsesuppdrag. Valberedningen väljes för ett år och kan omväljas.

Valberedningens uppgifter är bl.a.:

1. att tillfråga samtliga förtroendevalda/tillitsvalgte om de önskar kandidera för en ny valperiod.
2. att engagera och påverka föreningens medlemmar att kandidera till förtroendepost

och där ta hänsyn till den geografiska representationen.


§ 14 Hedersmedlem
Årsmötet kan, efter förslag av styrelsen, utse hedersmedlem. Hedersmedlem har röstratt, men betalar ingen årsavgift.

§ 15 Stadgar/statutter
Om tvist/uenighet uppkommer vid tolkning av dessa stadgar löses denna, enligt god föreningssed, av styrelsen genom enhälligt beslut eller om så erfordras av årsmötet.
Ändring av dessa stadgar skall fastställas av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet på mötet vid båda tilfällena.
Om ändringen gäller i stadgarnas/statuttenes §§ 16 og 17 krävs 4/5 majoritet.

§ 16 Föreningslokaler
Försäljning/salg, byte, långtidsuthyrning, gåva eller liknande/lignende av föreningens lokaler, får endast ske sedan beslut härom fattats, med minst fyra femtedels (4/5) majoritet på årsmötet två på varandra följande ordinarie årsmöten.


§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om upplösning måste, vid båda tillfällena, fattas med minst fyra femtedels (4/5) majoritet.
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna/eiendelene användas för välgörande ändamål på sätt som styrelsen föreslår och de två årsmöterna beslutar.


”Club Escandinavo” bildades 6. mars 1973 i enlighet med vad som föreskrives i Lagen av den 24. december 1964 och dekret av den 20. maj 1965.
I 2009 blev de gamla Francolagene opphevet og det gamle registeret slettet. ”Club Escandinavo” er etter 2009 ikke offentlig registrerat under någon spansk lag. Klubben kan derför som organisasjon ikke ta opp lån i någon bank utan medlemmarnas godkännande. Slikt godkännande kan endast ges på årsmöte.