REFERAT FRA STYREMØTE I CLUB ESCANDINAVO MANDAG 29. OKTOBER KLOKKEN 15 I KLUBBENS LOKALER

Tilstede var: Einar Spang, Anders Forsberg, Kurt Østberg og Per Persson

SAK 1: VISEPRESIDENT:

Presidentens saksforberedelse:
Birgitta har av helsemessige grunner bedt om å bli fritatt fra verv som visepresident. Klubben trenger – på den måten klubben drives i dag – en visepresident som kan tre inn når presidenten ikke er tilstede, og påta seg representasjon og oppgaver som tillegges.
Det er to alternativer.

Alternativ 1: Det er en innen styret som kan velges av styret som visepresident inntil årsmøtet i februar kan velge en ny visepresident.

Alternativ 2: Ekstraordinært årsmøte i desember velger erstatter for valgperioden til Birgitta, og styret løser visepresidentvervet ved intern arbeidsfordeling inntil valg er foretatt.

VEDTAK:

Styret vedtok alternativ 2, og saken kunngjøres ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

SAK 2: NYTT ELEKTRISK ANLEGG

Presidentens saksforberedelse:
På grunn av Endesas nye regime for levering av elektrisitet, har de ved skifte av målere laget et stramt regime med at kunder ikke kan bruke mer strøm enn det avtalt kontrakt tilsier. Tidligere kunne du ha en lav kontrakt – som Klubben 2200 watt (10 Ampere) – selv om reelt forbruk i enkelte perioder var vesentlig høyere. De er endret uten varsel. Kontrakt skal gjenspeile forbruk. For klubbens nivå må anlegget grunnet alder autoriseres på ny.
Vi har hatt autorisert elektriker til å gå gjennom anlegget. For å få tilførsel på det nivå klubbens kjøkken trenger må det elektriske anlegget totalt fornyes. Tidligere utførte arbeider er ikke forskriftsmessig utført.
Styret har innhentet en pris fra autorisert elektriker – på 5300 Euro – da tidligere anlegg er ulovlig i følge regler for elektrisk installasjon.

En slik utgift, vil siden klubben i de to foregående år har gått med underskudd og brukt opp alle reserver, selvsagt innebære en økonomisk risiko.

Kasserer har laget følgende status:

KASSERERS VURDERING:

Klubben har så langt i klubbåret opparbeidet et betydelig overskudd, med inneværende på bank og i kontantkasse vil klubben kun trenge en inntekt i størrelsesorden 1000 Euro i løpet av året for å kunne dekke normale årskostnader. Hvilket ansees som realistisk.

VEDTAK:
Klubben er avhengig av en elektrisitetsforsyning som gjør det mulig å ha et oppegående kjøkken. Investering i nytt elektrisk anlegg vil også heve eiendommens verdi. Klubben har gjennom sommerdrift, reduksjon av betydelige sosiale kostnader og internett, foretatt betydelig kostnads reduksjon. Selv om det ikke er bygd opp tilstrekkelige fond for å kunne ta slike kostnader, er det nødvendig. Viser det seg at det ikke er mulig å dekke kostnader ved årets drift – tas det opp lån hos medlemmer – slik at service og kvalitet overfor medlemmer ikke blir skadelidende. Tilsagn om likviditetslån er allerede gitt fra medlemmer av klubben.

Kasserer gis fullmakt til å inngå avtale innenfor en ramme av 5300 Euro. Tilbud, som fra flere hold ansees som rimelig, vedlegges protokoll.

SAK 3 SPONSORINNTEKTER:

Presidenten la frem utkast til tekst på henvendelse til sponsorer.

VEDTAK:
Styret ber Hillgunn og Monica F. om å få laget en spansk oversettelse.

SAK 5 PROGRAMENDRING

Det har vært ytret ønske fra flere om å få inn et foredrag om finnlands svenskerna på høstens program. Klubben har også Finland som «medlemsland» og interessen for å vite mer om denne medlemsgruppens bakgrunn er naturlig. Ann Helen Loo har gode kunnskaper, og har uttrykt interesse for å kunne snakke om emnet.

VEDTAK:

Programmet Quiz 15. oktober utsettes og Ann Helen Loo kåserer om Fnnlands svenskernas historie.

SAK 6: AKKUSTIKK I KLUBLOKALENE.

Tina Malander har oversendt bilder av en rimelig løsning for å forbedre akustikk.

VEDTAK:
Styret takker for innspillet, og vil ta det opp til vurdering når dugnad og planer for anlegget behandles. Mottatt bilde vedlegges protokollen.

ALLE VEDTAK VAR ENSTEMMIGE – protokoll utsendt til styrets medlemmer – ingen merknader.