Protokollet på klubbens hemsida är inte underskrivet av klubbens styrelsens ordförande. Underskrivet exemplar finns insatt i pärmen på klubben. Vid tveksamheter är det undertecknade dokumentet som gäller.

Styrelsemöten nr 1 den 25 januari 2021

Närvarande: Einar Spang                                Ordförande

Kjell Aaström                     Vice ordförande

Kurre Östberg                   Kassör

Anders Forsberg                           Styrelsemedlem

Ingemar Zellbi                   Sekreterare

Ewa Sofie Sommer                     Styrelsemedlem

Ann-Katrin Pålsson                     Sekreterare

I samförstånd med valberedningen har valberedningens förslag till sekreterare och styrelsemedlem bjudits in att delat på styrelsemötena för att få full insyn tills den nya styrelsen kan väljas på årsmöte.

 1. Räkenskap för 2020

Styrelsen hade inga synpunkter på räkenskaperna för 2020 som tidigare distribuerats till styrelsen.

 • Årsrapport 2020

Styrelsen hade inga synpunkter på förslag till årsrapport eller förslaget till ändringar i klubbens stadgar som tidigare distribuerats till styrelsen. Förslaget till ändringar i klubbens stadgar har tidigare under hösten 2020 distribuerats till medlemmarna för synpunkter.

 • Beslut

Ordföranden beslutade att årsrapport och räkenskaper för 2020 ska distribueras till medlemmarna.

 • Övrigt

Kassören meddelade att revisorerna kommer granska klubbens räkenskaper för 2020 onsdagen den 27 januari.

Vid protokollet

Ingemar Zellbi

Ordförande

Einar Spang

—————————————————————————————

 

Protokollet på klubbens hemsida är inte underskrivet av klubbens styrelsens ordförande. Underskrivet exemplar
finns insatt i pärmen på klubben. Vid tveksamheter är det undertecknade dokumentet som gäller.


Styrelsemöten nr 5 den 21 december 2020
Närvarande: Einar Spang Ordförande
Kurre Östberg Kassör
Anders Forsberg Styrelsemedlem
Ingemar Zellbi Sekreterare
Till mötet bjöds in dels valberedningen och valberedningens förslag till
styrelsen. Följande kunde delta. Se vidare under punkt 1.
Ann-Margret Lönn-Persbrant Valberedning
Per Persson Valberedning
Ann-Katrin Påhlsson Vice valberedning
Föregående protokoll godkändes sen tidigare av ordföranden

1 Extra ordinär situation
Coronasituationen har från föregående möte eskalerat med fler
restriktioner då smittan inte har minskat på Tenerife utan istället ökat med
fler insjuknade, speciellt på norra sidan av ön runt La Laguna och Santa Cruz.
Detta påverkar klubbens aktiviteter med inställda måndags och
torsdagsmöten.
Styrelsen har också konstaterat att medlemsmötet som brukar hållas i
januari inte blir möjligt att hållas förrän troligen till hösten. Nuvarande
styrelse fortsätter som interim styrelse med fullt ansvar fram till ett årsmöte
kan hållas och ny styrelse väljas vilket valberedningen ställde sig bakom.
Därför kommer de personer som av valberedningen föreslås till poster i
styrelsen att bjudas in till styrelsemötena för full insyn i styrelsearbetet och
vilka beslut som tas.
Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer:
Valberedningen är överens om att föreslå följande personer som accepterat
nomineringen:
Ordförande Einar Spang
Vice ordförande Ingemar Zellbi
Sekreterare Ann-Katrin Påhlsson
Kassör Kurre Östberg
Styrelsemedlem Kjell Åström
Vara/suppleant Eva Sofie Sommer
Revisorer: Gro Nilsen
Berit Ertås
Vice revisor Ännu inget förslag
I mitten av januari kommer styrelsen att skicka ut verksamhetsberättelse
och räkenskapsredovisning som formellt kan godkännas vid kommande
årsmöte.

2 Föreningens stadgar
Sekreteraren redovisade förslag på kompletteringar av klubbens stadgar.
Kompletteringar är gjorda i §3, §4 0ch §13.
§3: Komplettering med stödmedlemskap som beslutades på årsmötet 2019.
Komplettering av proceduren för uteslutning som i första hand ges med 2
varningar inom ett år innan uteslutning
§4: Komplettering med möjlighet att ge fullmakt till person som närvarar på
årsmötet.
§13: Komplettering med att sträva efter en fördelning med både geografisk
och kön i styrelse och valberedning efter diskussionerna på årsmötet 2019.
Dessutom tider när valberedning och eventuella motförslag ska redovisas
innan årsmöte.
Styrelsen godkände förslaget för att tillställas medlemmarna för
kommentarer innan beslut på årsmöte 2021. Kommentarer skickas till
sekreteraren som sammanställer och redovisar på årsmötet med förslag på
eventuell förändring.
3 Ekonomisk översikt
Kurre redovisade det ekonomiska läget:
För 2020 (mitten av december) har vi ett överskott i balansräkningen på 338
euro. Vi har 12970 euro i bank och 865 euro i kassa. Totalt ett överskott på
13835 euro vid utgången av 2020.
Jämfört med 2019 har vi ”tappat” ca 4000 euro då vi inte kunnat baren
öppen som vanligt, minskade medlemsavgifter (60 medlemskap),
loppmarknad, klubbfestligheter etc.
Vid protokollet
Ingemar Zellbi
Ordförande

————————————————————————————–

Protokollet på klubbens hemsida är inte underskrivet av klubbens styrelsens ordförande. Underskrivet exemplar finns insatt i pärmen på klubben. Vid tveksamheter är det undertecknade dokumentet som gäller.

Styrelsemöten nr 4 den 11 november 2020

Närvarande: Einar Spang                    Ordförande

Kjell Åström                    Vice ordförande (adjungerad)

Kurre Östberg                Kassör

Anders Forsberg                       Styrelsemedlem

Ingemar Zellbi                Sekreterare

Föregående protokoll godkändes sen tidigare av ordföranden

 1. Sommaren som gått

Pga av covid-19 så har både måndagar med Boul och torsdagarna med lunch varit uppskattade och gett möjlighet till lite social samvaro under de strikta regler som gäller på Kanarieöarna.

Max 10 personer har fått träffats enligt gällande regler och samkväm på måndagar och lunch på torsdagar har varit i Hagen.

Köket har sagt upp kontraktet som gällde till våren 2021 då det inte fanns förutsättningar för att servera lunch/middag till rimlig kostnad då de behöver ett minimum antal personer för att få det att gå runt. Därför anordnades catering till torsdagsluncherna som både varit rikliga och smakat gott!

Ordföranden vill speciellt tacka Kolle och Monica för deras insatser under sommaren.

Den automatiska bevattningen har fungerat bra under sommaren. Dock har muren mot calle de Inglaterra blivit vattenskadad och behöver åtgärdas. Arbetet är påbörjat med frivilla krafter i klubben.

 • Klubbens ekonomi

Klubben har banktillgångar på 12 900 euro och i kassa 500 euro.

De fasta kostnaderna för klubben per år är ca 2700 – 3000 euro. Detta inbegriper vatten, el, sopor fastighetsskatt, försäkring och underhåll. Kostnaden varierar något bla beroende på underhållet att fastigheten.

Under säsongen 2020 har införskaffats en gräsklippare och en trimmer till en kostnad av 500 euro. Elförsörjningen till biblioteket har också blivit moderniserad och hela elanläggningen är nu moderniserad till en totalkostnad på 8000 euro över två år som fördelades på 5600 euro 2019 och 2400 euro 2020.

För säsongen 2021 (hösten 2020 till hösten 2021) har vid utgången av oktober 56 personer löst medlemskap. Av dessa har i daxläget 32 st inte kommit till Teneriffa. Dessutom har 3 st löst stödmedlemskap.

 • Facebook

Styrelsen godkände ordförandens förslag på hur den slutna facebookgruppen ”Medlemmar av klubb Escandinavo Puerto de la Cruz” ska administreras. Frågan blev aktuell då medlemmar sagt upp sitt medlemskap och då också blev uteslutna ur facebookgruppen.

Förslaget är i korthet:

 1. Medlemmar som säger upp sitt medlemskap utesluts ur gruppen.

 2. Medlemmar som inte betalt årsavgiften med attityden ”vänta och se” och inte varit aktiva i gruppen under senaste året kommer varslas om att de kommer uteslutas ur gruppen om de inte visar intresse för klubben.

 3. Övriga som inte varit aktiva i gruppen under senaste året kommer att uteslutas ur gruppen.

Med aktiv i gruppen menas att minst ha varit inne på gruppens sidor och tagit del av informationen.

 • Övrigt

Medlemsmöte/årsmöte kommer hållas när det blir möjligt.

Kurre ska se över en annan möjlighet att betala medlemsavgiften då många upplever det besvärligt att använda IBAN och BIC koder.

Vid protokollet

Ingemar Zellbi

Ordförande

Einar Spang

Protokollet på klubbens hemsida är inte underskrivet av klubbenstyrelsens ordförande. Underskrivet exemplar finns insatt i pärmen på klubben. Vid tveksamheter är det det undertecknade dokumentet som gäller.

Styrelsemöten nr 3 den 6 april

Närvarande: Einar Spang                       Ordförande

Björn Nilsen                       Vice ordförande

Kurre Östberg          Kassör

Anders Forsberg      Styrelsemedlem

Kjell Åström                       Suppleang

Ingemar Zellbi          Sekreterare

Föregående protokoll godkändes sen tidigare av orföranden

 1. Rådande situation med anledning av covid-19

Spaniens regering bestämde den 12 mars att sätta hela Spanien i karantän från den 15 mars i 14 dagar. Spaniens regering förlängde sedan med ytterligare 14 dagar.

Klubben får inordna sig i karantänen vilket bla innebär att skadedjursbekämpningen och att hålla trädgården i trimm får anstå.

Att fira nationaldagarna 17 maj och 6 juni skulle kunna göras digitalt.

Styret har kontakt med medlemmarna, 33 fastboende och 15 flyttfåglar och ger information om situationen och praktiska råd. Ingen medlem har rapporterat coronasmitta.

Beroende på hur situationen utvecklas får klubben ta ställning till vilka aktiviteter som kan genomföras och om det innebär begränsningar i hur många som kan träffas.

 • Program för hösten

Föslag till aktivitetsprogram för vintersäsongen 2020/2021 är utsänt för synpunkter. Ordföranden kommer upprätta en messengergrupp med föreslagna deltagarna i aktivitetsgruppen där också Björn Nilsen som styrets representant deltar.

En aktivitetsgrupp med ansvar för klubbens interna arrangemang kommer bildas och en messengergrupp kommer sättas upp. Den första upgiftern blir att se över vilka arrangemang som kan genomföras under vintersäsongen.

 • Komplettering av klubbens stadgar

Efter att sekreteraren skickade ut förslag på kompletteringar av klubbens stadgar och uppmaning att kommentera förslaget har det inkommit några synpunkter. Styrelsen uppmanar alla att kommentera och ge förslag på kompletteringar eller förändringar av stadgarna. Sekreteraren sammanställer inkomna förslag och styrelsen tar ställning till om behovet att ändra i klubbens stadgar.

 • Fullmakt till styrelsen under sommaren

Styrelsen gav ordföranden och vice ordföranden fullmakt att för klubben beställa och betala löpande utgifter som tas ur klubbens kontantkassa. Om det under sommaren uppstår någon extra ordinär situation kommer styrelsen att informeras för beslut genom messengergruppen “styret”.

5       Ekonomi

2500 euro i kontantkassan hos Kurre

13200 euro på konto.

Medlemskapet för året eller för kommande säsong kan betalas kontant och deponeras i klubbens kassaskåp i klubben. Kontantbetalning föredras då det är osäkert med tillgång till banken.

Informera kassören på “cashier.club@gmail.com” om kontantbetalningen.

6       Medlemskap

Efter behandling på 2 styrelsemöten i rad har vi nu 3 typer av medlemskap:

 1. Helårsmedlemskap               40 euro
 2. Turistmedlemskap                15 euro/mån i max 2 mån
 3. Stödmedlemskap                  10 euro

Medlemmar som inte betalt medlemskapet för innevarande säsong och fortsatt vill vara medlemmar kommer få betala 10 euro plus medlemskapet.

Styrelsen kommer att blockera medlemmar i Facegruppen “club Escandinavo” som inte betalt sin medlemsavgift i någon av kategorierna 1-3.

 • Övrigt

Efter kommentar på årsmötesprotokollet 2020 under punkt 18 ändras följande mening:

Tillägget under punkt 18 från föregående år om att en revisor ska vara oberoende av styrelsen är formellt uppfylld då Gro inte är del av styrelsen)

Till:

Tillägget under punkt 18 från föregående år om att en revisor bör vara oberoende av styrelsen är formellt uppfylld då Gro inte är del av styrelsen)

Ändringen införs inte i årsmötesprotokollet för 2020.

Vid protokollet

Ingemar Zellbi

Ordförande

Einar Spang

Styrelsemöte nr 2 de 17 februari

Närvarande:                Einar Spang                           Ordförande

Kurre Östberg              Kassör

Anders Forsberg Styrelsemedlem

Ingemar Zellbi             Sekreterare

Föregående protokoll godkändes.

1                  Ekonomisk översikt

Klubben har i tillgångar, både bank och kassa       på 13797 euro. Under månaden betalades försäkring på 568 euro. Intäkter under månaden 1519 euro och löpande utgifter på 1289 euro. Dvs ett överskott på 230 euro. Utgifterna inkluderar el, vatten etc.

2                  Aktivitetsgruppers arbete

1)Då det inte finns någon ersättare kommer aktiviteten jass att ställas in. Styret hade inget förslag på någon som kan ta över.

2)Bibliotekets uppstädning pågår och det kommer bli ordning och reda i bokhyllerna – flott! Bra jobbat Margareta Blästa med hjälpredor.

3)Lördag den 22 februari blir det “Rastro” på klubben. Mellan kl 10-11 kan man lämna in saker och mellan 11-13 är det öppet. Liisa och styret kommer på fredagen igjordningställa bord till rastron och ta fram föregående rastros saker som inte blev sålda. Även på lördag morgon innan kl 11 ställer vi iordning.

3       Ljud och audiovisuell utrustning

Efter diskussion om behovet att köpa ny utrustning bestämdes att Einar och Kurre ser över behovet.

4       Sponsorarbete

Med hjälp av norska konsulatet har klubben tagit fram tre företag för att ansöka om sponsring av klubben. Advokat har hjälpt till med att formulera breven. Mailen kommer att skickas från klubb Escandinavo mailadress för att vara legitima.

5                  Inglasning av terassen

Lars Kolmodin kommer att tillfrågas om han kan, med sina kontakter, inhämta pris på inglasning av terassen. Kurre påpekade att det måste vara en inglasning som går att ta bort då vi annars måste ansöka hos kommunen om fast installation.

6                  Klubben

Einar skickar mail och inbjuder till trädgårdsarbete den 28 februari. Styret beviljar en pott till servering, förslag 20 euro per månad.

7                  Tillåtelse att använda klubben till kommersiell verksamhet

Efter diskussion beslutade styret att kommersiell verksamhet som innebär att klubben inte tjänar på det ska kunna vara tillåten. Då menas insamling eller försäljning för speciella ändamål som tex för humanitära ändamål.

8                  Oro i klubben

IZ fick i uppdrag som mest neutral från de konflikter som idag utgör ett missnöje för medlemmar i klubben beskriva vad som hänt sedan årsmötet verksamhetsåret 2019.

Styrelsen var eniga/enstemmige i alla beslut/vedtak tagna på mötet.

Vid protokollet

Ingemar Zellbi

Ordförande

Einar Spang

Styrelsemöte nr 1 den 3 februari 2020

Närvarande:                Einar Spang                                    Ordförande

Björn Nilsen                                    Vice ordförande

Kurre/Liisa Östberg               Kassör

Anders Forsberg          Styrelsemedlem

Ingemar Zellbi                       Sekreterare

1                  Uteslutning av medlem i klubben

Ordförande drog bakgrund och en sammanställning av den korspondens mellan ordförande, vice ordförande och medlemmen som utspann sig efter årsmötet där motkandidater för valberedning 2021 valdes efter sluten omröstning. Ordförande drog också förslag till beslut för medlemmen.

Inför styrelsens beslut lämnade ordföranden och vice ordföranden mötet för att övriga styrelse medlemmar kunde diskutera förslaget till beslut.

Styrelsen var eniga att medlemmen ska uteslutas. Referens 1.

2                  Konstitering av styrelsen

Ingemar Zellbi hälsades välkommen till styrelsen.

3                  Arbetsfördelning

Förslag till både arbetsfördelning och vaktlista har skickats till medlemmarna i styrelsen. Vid nästa möte kommer listorna att fastställas.

4                  Uppdatering av den ekonomiska situationen

Vid ingången av verksamhetsåret 2020 har klubben ett överskott på 13497 euro.

5                  Övrigt

 1. På förslag av Liisa Östberg, som styrelsen ställer sig bakom, ska en trädgårdsgrupp bildas. Förslaget är att gruppen träffas 1ggr/månad.

Einar tar upp i klubbnytt och att medlemmar kan anmäla sitt intresse.

Björn flaggar i facebook.

 • Björn kommer hjälpa till med inköp att vinster till klubbens lotteri.

Styrelsen var eniga/enstemmige i alla beslut/vedtak tagna på mötet.

Referenser:

 1. AAA Fra styret i Club Escandinavo

Vid protokollet

Ingemar Zellbi

Ordförande

Einar Spang

ÅRSMØTESAKER 30.1.2020 

Behandlet på styremøte i Club Escandinavo 

mandag 20.1 i klubbens lokaler klokken 14.00 

Til behandling: 

1. Årsmelding 2. Regnskap, revisjonsberetning og budsjettforslag. 3. Vedtektssaker til 2. gangs behandling på årsmøtet 4. Innkomne saker til årsmøtet. SAK 1 Årsmelding: 

Club Escandinavo 

Styrets beretning for klubbåret 2019 

(Valgperioden fra 1. februar 2019 til årsmøte 30.1. 2020) 

MEDLEMMER: 

Klubben har pr 31.12.2019 89 registrerte helårsmedlemmer og det har vært 13 turistmedlemmer innom klubben i løpet av klubbåret. 

STYRET: 

Styret har i funksjonsperioden avholdt 8 møter – der alle vedtak har vært enstemmige. 

På forrige ordinære årsmøte var følgende valgt: 

– Einar Spang som president for ett år. 

– Bjørn Nilsen som visepresident for to år. 

– Anders Forsberg som styremedlem for 2 år. 

– Kjell Aastrøm som varamedlem for to år. 

Gjensittende fra forrige styre med funksjonstid til årsmøte januar 2020: 

– Liisa og Kurt Østberg som kasserere 

– Per Persson som sekretær 

– Else May Johansson som varamedlem 

ANDRE VERV OG FUNKSJONER: 

Revisorer har vært: Gro Nilsen og Rune Loo med varamedlem Mariann Aastrøm. 

Valgkomite har vært Rita May Eilertsen , Terje Buljo og Torgeir Hansen. Peter Kornerup ble valgt som varamann. 

Svein Pettersen er ”eiendomsforvalter”. 

Klubben kjøpte renhold og hagevedlikehold eksternt, men har fra sommeren 2019 organisert arbeidet med tregård/hage med egne krefter, og arbeider med anlegg av et automatisk vanningsanlegg. 

Sally Ann Schmidt og Marta Porozlay tar hånd om kjøkkenet mandager og torsdager i vintersesongen. 

Styret har nedsatt en informasjonskomite med Egil Eikvil, Anders Leopold-Elmquist og Bjørn Nilsen for å bistå styret i arbeidet med informasjon og bruk av digitale medier. 

Aktivitetslederne ble bedt om å være komite for å bidra til vurdering av klubbtilbudet. 

Per Persson, Hilgunn Pedersen, Eva May Johansson, Sigrunn Veigård og Lars Skoglund har vært programkomite. 

Aktivitetsledere er Boule: Lars Kolmodin Bridge: Kurt Østberg Malergruppe: Liisa Østberg og Sune Øverhagen Vanngymnastikk: Lollo Hedlund Utfluktssjef: Tina Malander. Jazz: Egil Eikvil og Torgeir Hansen og 60-talls musikk: Ilse Bodin og Lars Skoglund. Bibliotek: Egil Eikvill og Margareta Blasta og Sune Øverhagen. 

Baransvarlig har vært Monica Kolmodin med Mariann Aastrøm, Rita May Eilertsen og Lena Eklund som medarbeidere. 

AKTIVITET: 

Klubben har i beretningsåret fulgt tradisjonell aktivitet -i perioden medio oktober – medio april med : 

– Torsdag/middagsmøte med påfølgende program. (22 arr) 

– Årsmøte, julaften, julebord, to grillfester, en hagefest og sild og snaps i hagen. 

– 17. mai og «Flaggans dag» i hagen. 

– 2 utflukter til Guachincer og en utflukt til Ikea. 

– 1 rastro og 2 dugnader. 

– Mandager hele året: Boule og åpen bar og bibliotek salg av smørbrød 

i vinterhalvåret og pølser og hamburgere om sommeren. 

– Tirsdag Bridge – når antall spillere er tilstrekkelig 

– Onsdag: Malergruppen 

– Fredag: Vanngymnastikk. 

– Jazz 17.17 en onsdag i måneden. (5 arr) 

– 60-talls musikk og disko en onsdag i måneden (6 arr) 

– Fotokonkurranse om beste «Minner hjemmefra» i kategori natur og hendelser. 

ØKONOMI 

Etter at klubben i 2018 snudde en trend med underskudd, har styret arbeidet for å rette på det. Målet er å bygge opp et reservefond på 15.000 Euro i løpet av en tre års periode. Dette for å kunne ta fornyelseskostnader og vedlikehold. På grunn av ekstraordinær kostnad på 5240 Euro i 2018 ble årsoverskuddet kun 1040 Euro. Overskuddet for 2019 ble 7576 Euro, slik at klubben er relativt komfortabel med innestående bank/kasse på 13497 Euro ved årsskiftet. Bokførte gaver beløpende til 3000 Euro påvirker i stor grad årets resultat, og kan ikke kalkuleres på samme nivå i årene som kommer. 

Nytt abonnement på elektrisitet har medført betydelig økte kostnader. Økningen i abonnementets faste beløp er fra 8 Euro i måneden til 36 Euro per måned – så kommer forbruk i tillegg. Det anbefales det nye styret å vurdere økning av medlemskontingenten. Dette under hensyn til at det i tiden fremover vil være behov for oppgraderinger av eiendommen, og investeringer i innglassing av terrasse, nytt lydanlegg, utbytting av kjøkkenmaskiner, nye dører i bibliotek etc. i tillegg til at det generelle kostnadsnivået har økt sterkt. Styret de to sittende år har – for å konsolidere økonomien – vært svært påholdne med at ta tunge investeringer ut over det som har vært høyst nødvendig. Det vises til at når regningen fra elinstallasjon ble betalt i 2019 gikk overskuddet ned til 1040 Euro – så klubben har fortsatt små marginer om noe skjer. 

ANDRE SAKER: 

Klubben har styrket arbeidet med informasjon, og det utgis nå Klubb Nytt som sendes alle medlemmer med registrert epost-adresse. I 20019 ble det 24 utsendelser. 

Klubben har også sin web: www.clubescandinavo.org som er en offisiell side for klubben. Denne er under utvikling. Og her legges ut referater, programmer, menyer og offisielt nytt fra klubben. Facebookgruppern ”Medlemmer av Club Escandinavo Puerto de la Cruz” er opprettet av presidenten i samarbeid med Anders Leopold-Elmquist og Bjørn Nilsen. Deltakere i gruppen er medlemmer av klubben, noen frafalte medlemmer og noen som administratorene ser på som mulige medlemmer/samarbeidspartnere i tiden fremover. Den har i dag ca. 192 medlemmer. Klubben har også godt samarbeid med ”Skandinavere på Tenerife” som har ca. 1600 medlemmer. 

Biblioteket har fått solide gaver, og har plassproblemer. Det er installert varmtvannsbereder i kjøkkendelen til biblioteket, 

SLUTTKOMMENTAR: 

Styret føler at klubben er inne i en god utvikling. Satsing på informasjon har vørt viktig for å minne medlemmer og potensielle medlemmer om vår eksistens og tilbud. Vi har maktet å erstatte det meste av frafall – som er naturlig hensett til medlemmenes alder – og vi har fått en større andel av fastboende. Noe som gir større stabilitet. Klubbens utfordring fremover vil være hvilket reisemønster fremtidens skandinaver velger. I dag går det i retning av flere – kortere turer – og appetitt til å oppleve nye steder – på bekostning av lojalitet mot ett reisemål. På den andre siden er det kanskje en tendens til at flere velger å bosette seg fast varmere strøk – når anledningen byr seg. Styrets mål er en medlemsmasse på ca. 100 helårsmedlemmer. Det vil med varierende besøkstider – og fornuftig fremmøteprosent – trolig 

være et riktig antall med hensyn til kapasitet på fasiliteter. Utviklingen av kronekursen for Norge og Sverige er forhold som kan påvirke reiseaktiviteten. 

Det overordnede viktige er at vi makter å ha en klubb medlemmene trives i – og der nye medlemmer føler at de er velkomne. 

Styret vil takke alle som har bidratt gjennom året – og for den positivitet medlemmer viser ved å stille opp, og hjelpe til, med gjennomføring av arrangementer og dugnad 

Puerto de La Cruz 

-2020 

Einar Spang Kurt Østberg Liisa Østberg Per Persson Anders Forsberg 

Bjørn Nilsen Kjell Aastrøm Else May Johanson. 

SAK 2 REGNSKAP: 

Regnskap 

Gro Nilsen var forhindret fra å møte for underskriving – og vil signere senere. 

SAK 3 VEDTEKTSSAKER, 

STØTTEMEDLEMSKAP: 

På generalforsamlingen i 2019 ble det vedtatt å tilføye støttemedlemmer som ny medlemskategori. Styret ble bedt om å redegjøre for tanker om hvordan dette skal fungere før andre gangs behandling. 

Styret mener Støttemedlemmer kan være et tilbud til bedrifter, og personer som ønsker å ha en tilknytning til klubben når de over lengre perioder ikke oppholder seg på Tenerife. Medlemskapet innebærer at de har medlemskap i facebookgruppe, får tilsendt klubbnytt og 

informasjon om klubbens virksomhet. Et støttemedlemskap kan for personer oppgraderes til fullt helårsmedlemskap om det er ønskelig. Styret fasetter kontingent. Forslag til kontingent 2020-2021 er 10 Euro. 

Turistmedlemskap er for kortvarige besøk på Tenerife – med adgang tll klubbens arrangementer og aktiviteter i inntil to måneder. Dagens sats er 15 euro per måned. 

Helårsmedlemskap med fulle rettigheter i klubben har kostet 40 euro i mange år, og det sittende styret mener det nye styret bør vurdere om det er behov for en økning. Det er styret som fastsetter kontingent. 

STYRET INNSTILLER FOR 2. GANGS BEHANDLING: 

§ 3. Medlemsskap 

Club Escandinavoäröppenför medlemskap av tre slag: 

Helårs medlemskap som betalas med full årsavgift/årskontingent, turistmedlemskap för i högst/inntil två månader som betalas med en reducerad avgift/kontingent och støttemedlemskap for personer/bedrifter som ikke kan – eller ønsker – å delta aktivt i klubbens virksomheter. Klubbens styrelse fastställer avgiften/kontingenten för varje år. Medlemskap upphör när medlem skriftligen underrättar styrelsen om sådant önskemål eller underlåter att betala årsavgiften. Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning/utelukkelse av medlem som allvarligt skadat eller motverkat föreningen, dess ekonomi eller ändamål. Beslutet skall vara enhälligt/enstemmig och meddelas skriftligen. Medlem som av någon anledning uteslutits äger rätt att överklaga till årsmötet. 

UNDERLAGT SPANSK LOV. 

Styret ble før andre gangs behandling av inntak av setningen «Klubben er underlagt spansk lov» i vedtektene bedt å undersøke konsekvenser. Styret ser ikke at det har noen konsekvens ut over å informere om en realitet, slik at medlemmer ikke tror at vi er underlagt skandinaviske lands lover. I følge lovverket her skal alle Assosiasjoner/klubber på Canariøyene registrere seg i registro de Associaciones. Det var med et nødskrik banken godtok bankkonto uten at klubben har et lovlig organisasjonsnummer fra registeret. 

Saken ble i 2014 drøftet med klubbens advokatfirma som skrev: 

29.9.2014 

29.9.2014 

Epost fra klubbens advokat : Yerai Teruelo Hernández th@canariascontracta.es 

Til klubben ved Egil Eikvil. 

—————————— 

3. Official registration of the Club: The Club is not registered right now. What does it mean? It means that it is in a irregular situation. It means that if the Club has a debt and the Club 

doesn’t pay it, then the members will respond from that debt. That is the most important consequence with the new law of associations. 

Does it mean that the “association” does not exist? No, the association exists, and the association has properties, the association also can sell them, the association can have bank accounts… The association will continue existing. 

So, what can we do? Can we solve the problem with the “Consejería” and give to the association a regular situation? No, we can’t. The procedure finished because the Club left the time pass, and we cannot reopen the case. Is impossible because it is closed. I know that the Club is from the seventies, but is impossible to rescue the procedure. 

We can create a new association, with a new name and with a new “CIF”, 100% regular. The problem will be with the properties. You will have to sell or to donate the properties from the old association to the new association. It will generate a lot of taxes, so is not a logical option. 

In the office I have spoken whit Victor a lot of your situation. We think that the easiest way is the following: 

– Keep the old association to manage the properties. 

– Create a new association to begin to work with it. Make the “new stuff” with the new association, and keep the old association to everything related to the properties. 

What do you think about this option? 

———————- 

Nå har vi sett i registeret at Clubescandinavo Sur har fått etterregistrert med sitt gamle navn. De opplyser at de som følge av dette nå behandles som et foretak. De måtte engasjere assesor til å ivareta alle formaliteter og få alle dokumenter – regnskap, årsmelding etc. oversatt til spansk, med årlig rapportering til registeret. En årlig kostbar fornøyesle. I tillegg ble det store advokatkostnader i forbindelse med registrering. 

Det avtroppende styret har valgt å føre denne ballen videre til det nye styret, ut fra at det ikke synes å være noe behov for rask handling – om man ikke får pålegg om de, og siden banken godtar at klubben ikke har organisasjonsmummer i registeret. Klubben er lovlig registrert hos skattemyndighetene og gir kommunen i Puerto de Cruz regelmessig melding om styresammensetning i klubben – så lenge banken ikke stiller krav er det ikke noen grunn til rask handling. Blir registrering aktualisert bør klubben vurdere advokatbistand i denne saken. 

STYRET INNSTILLER FOR 2. GANGS BEHANDLING PÅ ENDRING AV VEDTEKT 

§ 1. Namnochhemvist 

I enlighet med vad som föreskrives i Lagen av den 24. december 1964 och dekret av den 20. maj 1965 bildades 6. Mars 1973 en förening med namnet «Club Escandinavo» (Skandinaviska Klubben), geografisktbegränsadtill provinsen Santa Cruz de Tenerife. Klubben har sitt säte i Puerto de la Cruz de Tenerife med adressCalleBelgica 50. Klubben er underlagt spansk lovgivning. Sak 4 Inkomne saker til årsmøtet. 

Fristen for innsendelse var ikke gått ut da styremøtet ble hevet. Det ble besluttet å behandle eventuelle innkomne forslag på et senere styremøte, og sende sakspapirer ut etter styrebehandling. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

STYREMØTE CLUB ESCANDINAVO 9.12.2019 i klubbens lokaler 14.30

SAK 1. Orientering om den økonomiske situasjon

Forslag til vedtak: Orienteringen ble tatt etterretning. Problemer med bankforbindelse er ok og den likvide situasjonen tilfredsstillende. 

SAK 2 VALGKOMITEENS BREV AV 10. NOVEMBER

SAKSFREMSTILLING:

I brev fra valgkomiteen 10. november omtaler valgkomiteen en rekke saksområder på en måte som gjorde at styret og aktivitetsledere oppfattet det som om valgkomiteen gikk ut over sitt mandat. Et mandat som etter styrets oppfatning er avgrenset til å arbeide for og motivere medlemmer til å fylle de tillitsverv som skal velges på kommende årsmøte.  Det vises til følgende formuleringer i brev av 10. november: 

……Blant disse håper valgkomiteen at det finnes medlemmer som vil og kan engasjere seg i klubben. Det er jo ikke bare styret som driver klubben men styret er helt avhengig av at det finnes noen som tar initiativ og ansvar for bibliotek, bridgegruppe, malergruppe, jazzklubb, bouleturnering, golfturnering, utflukter, innhold i klubbmøter osv. osv.

Valgkomiteen ønsker at hver enkelt av dere tenker etter noen få spørsmål:

1.       Kan jeg bidra med noe i klubben?   – drift av aktiviteter, drift av eiendom, forslag til nye aktiviteter, styreverv -? – Om ikke nå – kanskje ved neste anledning?

2.       Har du kompetanse, erfaring som du kan dele med klubben? Som eksempel: Kanskje du har arbeidet med økonomi eller med regnskap/redovisning og kan bidra med hjelp og støtte til en kasserer selv om du ikke har anledning eller kapasitet til å ta på deg styreverv?

3.       Har du forslag til valgkomiteen på kandidater som du tenker kunne bidra til å utvikle klubben videre?

Styret besluttet derfor på møte 18. november å invitere valgkomiteen til en samtale om dette 24. november. Det ble presisert at styret på ingen måte vil legge seg opp i valgkomiteens arbeide for å få frem de beste kandidater til de verv som skal velges på kommende årsmøte, og at de selvsagt må kunne henvende seg til medlemmer i den form og på den måten de ønsker. Den form brevet av 10. november hadde har imidlertid – etter styrets oppfatning -medført at det kan oppfattes som om valgkomiteen befatter seg meg saker som ligger utenfor komiteens arbeid med å få frem kandidater som skal velges på årsmøtet. 
Valgkomiteen mente dette beror på en misforståelse. Hensikten med brevet var, i jakten på de beste kandidater til kommende årsmøte, på generell basis å oppfordre medlemmer til å vise engasjement og vilje til å delta aktivt i klubbens arbeid. 

Det ble enighet om at informasjon som går på kartlegging av interesse for innsats på andre områder – enn de tillitsverv valgkomiteen skal fylle på kommende årsmøte – skal deles med styret.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar samtalen med valgkomiteen til etterretning og ønsker den lykke til med sitt arbeide.

SAK 3. PROGRAM FOR VÅREN 2020

Under idedugnad 15. desember fremkom det i gruppesvar ønsker om:

 • Intervju med interessante medlemmer som har hatt interessante jobber.
 • En gang i måneden dansebar –  med lokalt orkester – etter middag torsdager.
 • Besøk til vin bodega – vinmuseet.
 • Utflukt Teide – Teno
 • Korgruppe.
 • Foredrag om Tenerifes historie.
 • Lyrikk og musikk.
 • Spiseturer til unika steder.
 • Guimar pyramide tur, Casa Thomas, Ørneparken, Observatoriet natt og dag
 • Ekte amatørenes aften.
 • Picnic Las Carderas og Esperancaskogen
 • Konserter Santa Cruz
 • Håndverk – spets – kniplinger – strikkegruppe

En god meny å velge i. Vi har også notert personer som kan ta ansvar for en del av punktene.

Det er to programposter som gikk ut i høst, og som kan overføres til våren: Ingmar Zellbis foredrag om Kjernekraft og Egil Eikvils kåseri om hulemalerier.

Styret har tidligere vedtatt å be Ann Margret og Tina om å holde øye med, ogf informere om, kulturelle begivenheter, eventuelt lodde interesse for fellesturer til slike. Tore Teigen har påtatt seg å arrangere små spaserturer.

FORSLAG TIL VEDTAK: Vi ber Ann Margret  , Lollo Hedlund, Tina Malander og Sigrunn Veigaard om å utgjøre en arbeidsgruppe som kan lage programforslag til styret. De supplere seg med dem de ønsker. Presidenten kaller inn til felles møte med styrets medlemmer.

SAK 4: ARRANGEMENTSHJELPERE.

Ved klubbens arrangementer i hagen eller på picnic trengs det litt bedre planlegging av hvem som steller til, hvem som gjør hva under arrangementet og hvem som rydder opp og «låser».

Kjell Åstrøm har ansvar for å få med seg gjengen til servering og mat.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Terje Buljo og Anders Forsberg bes om å ta ansvar fort at det blir organisert ressurser til å få utført de praktiske gjøremål med egne arrangementer i hagen eller på picnic.

SAK 5 ÅRSMØTE OG ÅRSMØTESAKER:

§ 5 Årsmötet

Årsmötet hålls i januari. Extra årsmöte kan utlysas/innkalles av styrelsen, revisorerna eller när 25 % av medlemmarna så begär. Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte sker senast 21 dagar innan årsmötet skall hållas efter beslut av styrelsen. Kallelsen läggs fram i klubblokalen och finns på föreningens websida och på anslag/oppslag.

Det foreslås at dato for årsmøtet settes til 30. januar. Frist for formell innkalling blir da 9. januar. Frist for forslag 20. januar.

2. gangs behandling av vedtektsendringer vdr. Støttemedlemskap – og presisering av at foreningen er underlagt spansk lov må foreligge innen fristen for utsendelse av årsmøtepapirer. Disse to punktene skal det redegjøres for før foreslåtte endinger fra i fjor tas opp til andre gangs votering.

STØTTEMEDLEMMER:

Støttemedlemmer er et tilbud til dem som ønsker å ha en tilknytning til klubben når de over lengre perioder – år – ikke oppholder seg på Tenerife. Medlemskapet innebærer ar de har medlemskap i facebookgruppe, får tilsendt klubbnytt og informasjon om klubbens virksomhet. Et støttemedlemskap kan oppgraderes til fullt helårsmedlemskap om det er ønskelig.  Styret fasetter kontingent. Forslag til kontingent 2020-2021 er 20 Euro.

Turistmedlemskap er for kortvarige besøk på Tenerife – med adgang tll klubbens arrangementer og aktiviteter i inntil to måneder. Dagens sats er 15 euro per måned. 

Helårsmedlemskap med fulle rettigheter i klubben har kostet 40 euro i mange år, og det sittende styret mener det nye styret bør vurdere en økning til 50 Euro. Det er styret som fastsetter kontingent.

UNDERLAGT SPANSK LOV. Alle Assosiasjoner, klubber, plikter å registrere seg i registro de Associaciones. Det var med et nødskrik banken godtok bankkonto uten at klubben har et lovlig organisasjonsnummer fra registerert. 

29.9.2014

Epost fra klubbens advokat : Yerai Teruelo Hernández th@canariascontracta.es

Til klubben ved Egil Eikvil.

——————————

3. Official registration of the Club: The Club is not registered right now. What does it mean? It means that it is in a irregular situation. It means that if the Club has a debt and the Club doesn’t pay it, then the members will respond from that debt. That is the most important consequence with the new law of associations. 

Does it mean that the “association” does not exist? No, the association exists, and the association has properties, the association also can sell them, the association can have bank accounts… The association will continue existing.

So, what can we do? Can we solve the problem with the “Consejería” and give to the association a regular situation? No, we can’t. The procedure finished because the Club left the time pass, and we cannot  reopen the case. Is impossible because it is closed. I know that the Club is from the seventies, but is impossible to rescue the procedure.

We can create a new association, with a new name and with a new “CIF”, 100% regular. The problem will be with the properties. You will have to sell or to donate the properties from the old association to the new association. It will generate a lot of taxes, so is not a logical option.

In the office I have spoken whit Victor a lot of your situation. We think that the easiest way is the following:

– Keep the old association to manage the properties. 

– Create a new association to begin to work with it. Make the “new stuff” with the new association, and keep the old association to everything related to the properties. 

What do you think about this option?

———————-

Nå har jeg sett at Clubescandinavo Sur har fått etterregistrert med sitt gamle navn. De vedtok å endre navn for å foreta nyregistrering, men det kan tyde på at regler har endret seg. Vi har forsøkt å komme i kontakt med Sur – uten å lykkes.

Siden tiden for nytt årsmøte nærmer seg, foreslås at registrering avventes til nyvalgte navn er klar til registrering som klubbens tillitsvalgte. Klubben bør vurdere advokatbistand i denne saken.

6. HUNDER

Styret har diskutert hunder på klubbens eiendom.

Klubbens vil avholde seg fra å vedta strikte regler, da den mener at det er sunn fornuft som skal regulere adferd på klubben. Arrangementsansvarlig for de forskjellig evenementer får fullmakt til å regulere adferd generelt ut fra prinsippet om at flest mulig medlemmer skal trives på klubben.  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Club Escandinavo

Styremøte mandag 21. oktober 2019

Tilstede var:  Einar Spang, Bjørn Nilsen, Anders Forsberg, Kurst Østberg, Liisa

Østberg, Kjell  Åstrøm og Else May Johanson

1.Orientering om situasjonen ved presidentene.

2 Økonomioversikt ved kasserer.

3. Henvendelse fra revisorer om skjerping av kontrollrutiner for baromsetning og boulespillkasse.

                Styret ber Kurre, Kjell og Kolle om å komme med forslag til rutiner.

4. Klubbens eiendomspapirer.

Klubbens eiendomspapirer ligger ikke i arkiv. Det ligger en liten lapp som sier at papirer er utlånt til advokat.

VEDTAK:

De siste presidenter tilskrives og spørres om de vet noe om eiendomspapirene.

Advokat tilskrives.

Eiendomsregisteret kontaktes for utskriving av nota simple for eiendommer registrert på klubben.

5. Godkjenning av program for høsten.

                Program – kjøreplan for høsten var utsendt før møte.   

CLUB ESCANDINAVO – HØSTEN 2019
Dato DAG Kl: Program Ansvar: Styre/låseansvar
14.10.2019 Mandag 16.00 Boule 16.oo åpen klubb til 18.00 Kolle/Einar Einar
15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019 Torsdag 17.00 Velkommen til ny sesong. Prog.kom Einar
18.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
21.10.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Bjørn
22.10.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
23.10.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
17.17 Jazz 17.17 Egil/?
24.10.2019 Torsdag 17.00 Vin – kultur og kunst v/Bjørm   Bjørn
25.10.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
26.10.2019 Lørdag 14.00 Hagefest:  Subsidiert pris 7 Euro Bjørn
27.10.2019
28.10.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle Kurre
29.10.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
30.10.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
17.17 Seniordisco – 60 talls fest Ilse/Lasse
31.11.2019 Torsdag 17.00 Nostalgiklipp fra årets som var Anders L Anders
01.11.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
02.11.2019 Dugnad
03.11.2019
04.11.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Kurre
05.11.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
06.11.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
07.11.2019 Torsdag 17.00 Klubbens Entertainere Else May Anders
08.11.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
09.11.2019 Lørdag 12.00 Kulinarisk grill i Santa Ursula Tina
10.11.2019
11.11.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Per
12.11.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
13.11.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
17.17 Jazz 17.17 Egil/?
14.11.2019 Torsdag 17.00 Klubben fremover nye ideer Einar Per
15.11.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
16.11.2019 Lørdag 13.00 RASTRO  
17.11.2019
18.11.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Kurre
19.11.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
20.11.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
21.11.2019 Torsdag 17.00 Guanchekongene AL/BN/CS Einar
22.11.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
23.11.2019 Lørdag Grillfest i hagen  
24.11.2019
25.11.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Einar
26.11.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
27.11.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
17.17 Seniordisco – 60-talls fest Ilse/Lasse
28.11.2019 Torsdag 17.00 Hilgunns Quiz   Bjørn
29.11.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
30.11.2019 UTFLUKT – HANDLETUR IKEA Tina/Bjørn
01.12.2019
02.12.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Bjørn
03.12.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
04.12.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
17.17 Jazz 17.17 Egil/?
05.12.2019 Torsdag 17.00 HIMMELROMMET Hans Blæsta Anders
06.12.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
07.12.2019
08.12.2019
09.12.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Anders
10.12.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
11.12.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
12.12.2019 Torsdag 17.00 Julebord – muligens med Lusia Sally Ann Per
13.12.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
14.12.2019
15.12.2019
16.12.2019 Mandag 16.00 Boule 1600  åpen klubb til 18.00 Kolle/ Per
17.12.2019 Tirsdag 13.00 Bridgeturnering i klubben Kurt
18.12.2019 Onsdag 10.00 Malergruppen i klubben Sune/Liisa
17.17 Juledisco – 60 talls party Ilse/Lasse
19.12.2019 Torsdag 17.00 Kose kose – god jul Einar
20.12.2019 Fredag 14.00 Vanngymnastikk????? Lollo
21.12.2019
22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019 Tirsdag Julaften i klubben Bjørn/Kjell Bjørn
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019 Tirsdag Mulig nyttårsskål før kvelden Bjørn

                VEDTAK

                Utsendt kjøreplan legges til grunn for høsten 2019

6. Henvendelse om installering av varmtvannsbereder i bibliotek.

                Erfaringene fra sommeren er at det er behov for en forbedring av fasiliteter på

                Kjøkken i bibliotek. Ifølge Svein er det opplegg for installering av

varmtvannsbeholder.

VEDTAK:

Styret bevilger inntil 150 Euro for installering av varmtvannsbeholder i

biblioteket, og ber Svein sammen med Bjørn Nilsen, Kjell Åstrøm og

Monica Kolmodin se på behov forandre endringer i kjøkkendelen av biblioteket.

7. Arrangementskomite:

                Det er kommet forslag om å opprette en komite/utvalg som kan ta ansvar for

                gjennomføringen av klubbens arrangementer som ikke Sally Ann og Martha har ansvar

 for. Dette gjelder blant annet hagefest, mat på dugnad, sildebord og arrangementer

i jule og nyttårshelgen. Kjell Åstrøm har sagt seg villig til å lede komiteen.

VEDTAK

Kjell Åstrøm tar ansvar for arrangementskomiteen og knytter til seg

medlemmer han trenger.

8. Kulturutvalg.

                Det er kommet forslag om at det oppnevnes et kulturutvalg som tar ansvar

                for å oppdatere informasjon om kulturarrangementer, og vurdere

transportmuligheter til arrangementer utenfor Puerto.

                -Arrangementskomite:

                VEDTAK:

                Ann Margret Lønn Persbrant og Tina Malanger bes om å påta seg oppgave som kulturutvalg.

9. Hagestell

                AndersForsberg har sagt at han ikke kan påta seg ansvar for hagen lenger.

                VEDTAK

                Einar Spang, Bjørn Nilsen og Kurt Østberg utreder raskt muligheten for

etablering automatisk    vanning og undersøker hva en klipperobot vil koste.

Alle vedtak var enstemminge.

FELLES REFERAT STYREMØTER TORSDAG 8. MARS OG 14. MARS KLOKKEN 15.30

Tilstede: Einar Spang, Kurt Østberg, Liisa Østberg, Bjørn Nilsen, Anders Forsberg og Else May Johanson, Per Persson (ikke 14.mars)

Saksliste:

SAK 1 og 2
Personsaker. Det er etablert egne protokoller som er unndratt offentlighet. Det ble sendt brev om sakene til partene 8. mars.
Styret mottok svar i begge saker, og behandlet svar i begge saker 14. mars


SAK 2 Orientering om økonomi
Kasserer orienterte. Om økonomi. Tallene for de to første månedene viser et lite overskudd i forhold til samme periode foregående år. Det har vært en ekstraordinær stor kraftregning. Noe man var forberedt på. I samme termin kom eiendomsskatt og forsikring. Det er også påpekt høyt vannforbruk.

SAK 3 Vurdere revisjon av avtaler med stederske og hageoppsyn. Styret vedtok å ta en prat med dem som utfører dette for klubben.

SAK 3. Sponsing.
Else May påtar seg å finne spansktalende medlemmer som kan henvende seg til potensielle sponsorer for å finne rett adresse for brev om forespørsel om sponsing.

SAK 4 Program ut vintersesongen.
Programmet gjennomgått. Det mangler program til 4.4. Else May følger opp.

SAK 5. Web
Styret ønsker å legge om nettsidene slik at de er tilpasset i-phone. Egil ber om at styret finner en som kan være ansvarlig for denne tilretteleggingen av nettsidene og ber om avløsning fra ansvar fra høsten av. Styret leter etter nye krefter til klubbens webside. Det ble også vedtatt å rette henvendelse til webleverandør med forespørsel om hva en modernisering av webben vil koste.

Alle vedtak enstemmige