Styremøte mandag 2. april.

Møtet er innkalt til klokken 14 i klubbens lokaler.

Tilstede: Einar Spang, Birgitta Karlsen, Kurt Østberg, Liisa Østberg, Per Persson, Finn Kaare og Anders Forsberg.

SAK 1: Protokoll fra forrige styremøte 19.03.2018.

VEDTAK Per gikk gjennom håndskrevet referat – grunnet dataproblemer. Styret hadde ingen kommentarer, og Per kommer med utskrift pr mail om kort tid.

Sak 2: Økonomioversikt.

Kasserer orienterte. Hovedpunkter:
Penger fra kjøkkenet (mars) = 146 € + gjester om 40 €.
Deretter fra baren om 500 €.

VEDTAK: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 3:

VEDTAK: Styret gir Sune Øvrehagen permisjon på ubestemt tid, eventuelt frem til årsmøtet kan velge er erstatning.

Sak 4: Hagedugnad.

Det er innkalt til dugnad for å fjerne den gamle hekken og finne en ny løsning for avskjerming mot vei – samt reparasjon av muren. Det er ikke utarbeidet noen oversikt over kostnadene forbundet med dette.

VEDTAK: President, Svein Pettersen sammen med kasserer gis fullmakt til å velge løsninger innenfor en kostnadsramme av 500 Euro.

Sak 5: Sommeråpent

Klubben gjør forsøk med sommeråpent denne sesongen. Opplegget er boule som vanlig klokken 16 og åpen klubb og bibliotek med enkel bar for salg av forfriskninger fra klokken 17.
Visepresidenten har påtatt seg å se etter biblioteket i perioden.
I praksis vil dette organiseres ved at de som inngår i en turnus med ansvar for opplegget har nøkkel til porten, og nøkkel til biblioteket legges på en plass som er tilgjengelig fra hagen.

Salg fra bar og innkjøp organiseres på en hensiktsmessig måte, og det forutsettes at klubbens vanlige prisliste følges.

VEDTAK: Styret slutter seg til opplegget som beskrevet. Finn Kaare foreslo anskaffelse av en nøkkelboks med kode til utendørs oppbevaring av biblioteknøkkel. Dette ble vedtatt.

SAK 6: Nøkler.

Klubbens hovedregel har vært at nøkler leveres inn når klubben stenges om våren og leveres ut igjen mot kvittering når klubben åpner om høsten.

VEDTAK: Klubben ber de som har nøkler, returnere nøkler som ikke skal brukes i sommeropplegget, slik at de kan oppbevares i nøkkelskapet til det er bruk for dem. President og visepresident beholder sine nøkler. I tillegg har gartner nøkkel til porten om sommeren.

SAK 7. Beslutninger om program og aktiviteter når styret ikke kan samles

I sommermånedene kan det være vanskelig å samle styret til møter. Formelt sett består styret av fem stemmeberettigete medlemmer.

VEDTAK: Når det ikke er mulig å samle beslutningsdyktig styre sendes forslag ut per mail, slik at alle får anledning til å kommentere sakene innen rimelig tidsfrist. Dersom det ikke er vesentlige innvendinger kan president/visepresident sammen med to andre styremedlemmer fatte vedtak i saker som ikke har store økonomiske konsekvenser.

Sak 8. Revisjon av kjøkkenavtale:

Kasserer har foreslått at følgende reviderte kontrakt inngås med cateringansvarlige:

Catering i Club Escandinavo

Klubben är öppen från mitten av oktober till mitten av april, och den av klubbens medlemmar som har ansvaret för cateringen ska vara tillgänglig på Teneriffa under denna period.

För användning av köket gäller “Instruktioner för användning av köket” som följer med som ett tillägg till denna överenskommelse. Cateringansvarig är skyldig att upplysa klubbens styrelse om fel uppstår i köket och om något behöver inskaffas. Och det är styrelsens skyldighet att åtgärda detta.

Cateringansvarig ansvarar för alla inköp och tillagning av maten.

Cateringansvarig betalar hyra för köket med ett ömsesidigt överenskommet belopp per gäst vid varje middag. Hyran erlägges i efterskott varje vecka.

I hyran ingår förbrukning av ström och vatten samt eventuellt slitage på utrustningen i köket.

Det ska serveras middag med enklare förrätt. Efter middagen serveras dessert (betalas separat) och kaffe till medlemmarna (20-50 personer) var torsdag under denna period. Om antalet anmälningar överstiger 50, skall styrelsen kontaktas. Kontakt i styrelsen är vicepresidenten eller den han/hon ger ansvaret.

För middagen betalar medlemmar € 12 (tolv euro) gäster betalar € 14 (fjorton euro). Dessa priser kan bara ändras i samråd med styrelsen. Pengar inkasseras av cateringansvarig efter listan med anmälningar. € 12 (tolv euro) går till utgifter i samband med måltider och disponeras av cateringansvarig. € 2 (2 euro) från gäster går direkt till klubben. Detta belopp betalas av cateringansvariga till klubbens kassör.

Meny diskuteras för en månad åt gången i samråd med klubbens styrelse, och görs känt for medlemmarna på anmälningslistan som läggs fram en vecka före var torsdag. Klubbmedlemmarna är ansvariga för att sätta fram tallrikar och bestick på torsdagarna och plockar själva av borden. Cateringansvarige måste kunna servera upptill 9 bord.

Var måndag säljes kaffe, te, smörgåsar (smørbrød) och kaffebröd. Priserna fastställs i samråd med klubbens styrelse. Arrangemang på andra dagar är inte med i överenskommelsen.

Cateringansvarig arrangerar för egen räkning julbord, och grill höst eller vår. Priset för medlemmar och gäster diskuteras med klubbens styrelse. Här gäller samma regler for hyra og gäster € 2 (2 euro) som går direkt till klubben.

Denna överenskommelse gäller från 2 april 2018 till 15 april 2020. Överenskommelsen kan avslutas från båda parter med två månaders varsel.

Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan klubben och cateringansvariga.

Puerto de la Cruz den ____ april 2018

För klubbens styrelse Som cateringansvarige medlem

VEDTAK: Ovenforstående forslag vedtas som grunnlag for forhandlinger med cateringansvarlige. Styret mener for øvrig at prisen for middagen ikke bør høynes på en stund, og at siste økning bør være et tak frem til avtaleperiodens utløp.

Sak 8: Revisjon av førstehjelpsskrin:

Følgende mail fra Sune Øverhagen:

Om medicinskåpet

Egil Eikvil bad mig gå igenom medicinskåpet.

Skåpinnehåll:

Sax

Pincett

Följande bör förnyas till hösten 2018

OTC kompresser till tvätt av sår. Bör förnyas

Kristalaminspray. Spray för rengörning och desinfektion. Bör förnyas

Omniplast- häftplåster Bör förnyas

Gasa esteril Sterila kompresser Bör förnyas.

Cosmopor E Självhäftande sterila kompresser Bör förnyas

Azol Polvo ( Ej förnyas. Innehåller sulfa. Bör ej användas ökar risken för utveckling av resistenta bakterier och kan även verka allergiframkallande och för redan allergiska risk för reaktion).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Egil undrade över ev skyddsduk att användas vid mun till munmetoden. Frågat på apotek om sådan men det fanns ej. I princip går vilken tunn duk som helst att användas till exempel en serviett eller en näsduk.

Också en fråga om glas för ögonsköljning. Jag tycker inte man skall ha detta. Om man får något i ögonen som syra, olja eller liknande skall man skölja snabbt med vatten och att använda ögonglas gör att man förlorar tid och blir för liten mängd.

Det fanns i skåpet mediciner som några lagt dit, förmodligen sådant som blivit över. Detta bör och skall inte förekomma.

Sune Överhagen MD

VEDTAK: Sune Øverhagens anbefaling følges. Kasserer bes om å foreta innkjøp og skifte ut etter anbefalingen. Per Persson stilte spørsmål om hjertestarter i klubben. Han sjekker priser til høsten.

Alle vedtak enstemmige.

Alle deltakere har signert protokollen som ligger i klubben

Møtet avsluttet kl.1530